Приемни дни

на управленския екип на Община Борово >>>

Общински план
2007-2013

Програма
2011-2015

Харта на клиента

Запознайте се с целия текст на хартата >>>

Регистър на подадени декларации

при органа по назначаване по чл.12 от ЗПУКИ >>>

Подайте сигнал

Подайте сигнал

Портал за обществ.
консултации

Портал за обществени консултации

Горски пожари
Действия при горски пожари

Дни на община Борово

- От 4 до 7.09.2015 >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- VIII издание 2015 >>>

100 години от балканските войни

- План за честването >>>

Дарителска сметка

за набиране на средства за изработване на копие на Тракийското сребърно съкровище от Борово

Регистър на декларации

по чл.12 от ЗПУКИ >>>

Русе 7000
ул. "Пирот" № 24
вх.2, ет.1, стая 4
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Център за социална рехабилитация и интеграция "Детелина"

Дияна Стойчева - директор За контакти:
Гр. Борово, област Русе,
Ул. „ Първи май ” № 2.
Телефон: 08140 / 22 - 47;
Директор: Дияна Стойчева
моб. тел: 089 / 335 2893


По данни на отдел “Социална закрила” хората с увреждания в общината са приблизително 600 лица. Това е една разнообразна и сложна целева група, която обединява лица с физически, умствени, психически, сензорни и множествени  увреждания. За да отговори на потребностите на тези хора през 2004 г. е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания “Детелина” като делегирана държавна дейност с капацитет 68 места и 12 души обслужващ персонал.
През 2006 г.
поради видимата устойчивост на социалната услуга, непрекъснат растящ брой на лица, желаещи да я ползват и подобряване на здравословното състояние на ползвателите, капацитетът на ЦСРИ е увеличен на 90 потребители и 15 души обслужващ персонал. През 2008 г. се провежда медийното представяне като добра практика в сферата на социалните услуги в общността за област Русе. В момента ЦСРИ работи при пълен капацитет от ползватели на услугата. Желаещите да я ползват постоянно се увеличават. Добрата си работа екипът на ЦСРИ отчита с непрекъснато подобряване на здравословното състояние на потребителите. Те демонстрират пораснало самочувствие, съпричастност  и чувство на значимост, че не са забравени и изоставени, немалка част от социалните услуги се предоставят и по домовете на нуждаещите са от помощ и подкрепа лица с увреждания.
През 2009 г. по инициатива на д-р Иван Попов общината закупи ново специализирано транспортно средство Ford Transit Kombi Van FWD 300 SWB. Автомибът е товаропътнически 5+1 места, с място за инвалидна количка. С него  ще се извършва услугата “От врата до врата” за хората, лишени от възможността да се предвижват самостоятелно при посещенията си при личен лекар, лекар-специалисти, при явяване пред трудово-експертни лекарски комисии и др. При реализирането на услугата потребителите ще бъдат придружени от своите асистенти, които ще им оказват непрекъсната подкрепа и ще създават у тях усещане за спокойствие и сигурност. 
В ЦСРИ работят социални работници, психолог, рехабилитатор, медицински фелдшер, трудотерапевти, сътрудник социални дейности и социални асистенти, технически и помощен персонал. Ръководител на ЦСРИ “Детелина” е Дияна Христова Стойчева - педагог по образование, завършила в ПУ „П.Хилендарски” - град Пловдив, със специализация „Управление на педагогическия процес” към ТУ - Стара Загора.
В ЦСРИ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
♦ Информационни и социо-консултантски;
♦ Психологическа подкрепа и консултуране, информиране и запознаване с основни аспекти на психичното здраве;
♦ Административно-техническо обслужване;
♦ Медицинска рехабилитация и разнообразни медицински манипулации;
♦ Посредничество при нужда от помощ за почистване на жилището, пазаруване, закупуване на лекарства, поддържане на личната хигиена и др.;
♦ Медицинска и социална рехабилитация на нуждаещите се хора с увреждания по домовете;
♦ Включване във форми за социални контакти.

НАСТАНЯВАНЕ

♦Лицата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба до териториалната дирекция “Социално подпомагане”, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗСП.
♦ Към молбата се прилагат:
1. копие от документ за самоличност;
2. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова.
♦ Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Предоставянето на социални услуги в Центъра се извършва със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”, издадена въз основа на доклада-предложение.