Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

12.03.2019
11.03.2019

РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Колев Русанов.

 

08.03.2019
27.02.2019

РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2018 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2018г.
РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Радост Радослав Величкова.
РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Сашо Иванов Димитров от с.Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Създаване на Общинско социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово – „БОР“.
РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019/2020 година.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот в землището на с.Батин за срок от 10 години.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Продажба на 6 броя УПИ в кв.88 по регулационния план на с.Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имоти от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2019г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Определяне на конкретен размер на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете в Община Борово
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Промяна на Решение №498, взето с Протокол №37 от 30.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, приета с Решение №24/30.01.2008 г., посл. изменена с Решение № 158/28.09.2016 г. на Общински съвет – Борово, в частта на §5, §6, §7, §8, §10 и §11, върнато от Областния управител на област Русе за ново обсъждане
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Продажба на обособени части от Комбинирана сграда в с.Екзарх Йосиф
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2019 г. на Община Борово - актуализация № 1.

 

04.02.2019
30.01.2019

РЕШЕНИЕ № 493 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 494 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2019 год.
РЕШЕНИЕ № 495 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 496 ОТНОСНО: Отчет за получените от председателя на Общински съвет - Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 497 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Владимир Петров Минев.
РЕШЕНИЕ № 498 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, Област Русе /Приета с Решение № 24/30.01.2008 год., изм. Решение № 169/29.12.2008 год., изм. Решение №310 /28.12.2009 г., изм. Решение №474 /31.01.2011 г., изм. Решение №343 /18.12.2013 г., изм. Решение № 158 /28.09.2016 г.. на Общински съвет- гр. Борово/
РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020) за 2018година.
РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските концесии за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Преобразуване на част от имот в с.Екзарх Йосиф от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1151 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен №1 разположен в централен парк на гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, разположено на втория етаж в сградата на ЦСРИ - гр.Борово, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури
РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2018г.

 

 

27.12.2018
27.12.2018

РЕШЕНИЕ № 482 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 483 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г. на Община Борово с източник на финансиране – средства от приходния остатък от 2017 г. – актуализация № 8.
РЕШЕНИЕ № 484 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г. на Община Борово с източник на финансиране – средства от Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. – актуализация № 9.
РЕШЕНИЕ № 485 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните разчети за сметките и средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №7
РЕШЕНИЕ № 486 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 487 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство та труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0188-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за създаване на Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово, по договор, сключен на 08.11.2018г. между Община Борово и МТСП.
РЕШЕНИЕ № 488 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 489 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 490 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 491 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на община Борово и резултати от нейното управление през 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 492 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018 г. на Община Борово с източник на финансиране „други източници на финансиране – заеми, ПУДООС и други– средства от Целеви трансфер от Централния бюджет

 

10.12.2018
07.12.2018

Решение №480, взето чрез писмен вот на 07.12.2018г. ОТНОСНО: Подаване на заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000,00 лв. за финансиране на превозно средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ със срок от 5 години с 2 години гратисен период
Решение №481, взето чрез писмен вот на 07.12.2018г. ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018 г.

 

28.11.2018
30.11.2018

РЕШЕНИЕ № 464 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 465 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 466 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните разчети за сметките и средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №6.
РЕШЕНИЕ № 467 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово (ПРУОЕФПРДБОБ).
РЕШЕНИЕ № 468 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиян Рамаданов Асенов
РЕШЕНИЕ № 469 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Калоян Северинов Асенов.
РЕШЕНИЕ № 470 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с тежко здравословно състояние на Садие Османова Бекирова
РЕШЕНИЕ № 471 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Борово
РЕШЕНИЕ № 472 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 473 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2019г.
РЕШЕНИЕ № 474 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 475 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 476 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1304 по КК на гр.Борово – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 477 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1030 по КК на гр.Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 478 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1549 по КК на гр.Борово на лица, притежаващи право на собственост върху законно изградени сгради, построени върху земя – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 479 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на общински имот с НТП Изоставена нива в землището на с.Волово без търг или конкурс, когато не е бил използван две или повече стопански години.

 

31.10.2018
02.11.2018

РЕШЕНИЕ № 450 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018 г. за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 451 ОТНОСНО: Промени в бюджета на Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 452 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018 г. на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 453 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 454 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 455 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 456 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 457 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 458 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово (ПРУОЕФПРДБОБ)
РЕШЕНИЕ № 459 ОТНОСНО: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 460 ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Борово, област Русе.
РЕШЕНИЕ № 461 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г
РЕШЕНИЕ № 462 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки в сградата на Община Борово – гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 463 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил „Рено Рапид“ с регистрационен номер Р 1250 РХ, собственост на Община Борово.

 

28.09.2018
26.09.2018

РЕШЕНИЕ № 438 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2017., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017г.
РЕШЕНИЕ № 439 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 440 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 441 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 442 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 5.
РЕШЕНИЕ № 443 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Габриела Светославова Кирилова.
РЕШЕНИЕ № 444 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Атанасова Добрева от гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 445 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование- Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 446 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от VIII и IX клас на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 447 ОТНОСНО: Изменение в Решение №431 по Протокол № 32 от 31.07.2018 г. на Общински съвет гр. Борово за даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2018/2019г.
РЕШЕНИЕ № 448 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за общинските жилища на ОбС- Борово.
РЕШЕНИЕ № 449 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

 

11.09.2018
Решение №437, взето чрез писмен вот на 10.09.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на дърва за огрев за населението добити извън горски територии за отоплителен сезон 2018-2019 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Борово.

 

02.08.2018
31.07.2018

РЕШЕНИЕ № 420 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018г. за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г.
РЕШЕНИЕ № 421 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 422 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 4.
РЕШЕНИЕ № 423 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировачни за периода от 01.04.2018 г . до 30.06.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 424 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировачни пари за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г.
РЕШЕНИЕ № 425 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 426 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 година.
РЕШЕНИЕ № 427 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 428 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация - Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г
РЕШЕНИЕ № 429 ОТНОСНО: Информация за дейността на Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 430 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище “Св.Климент Охридски” -гр.Борово и Детска градина “Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2018/2019 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 431 ОТНОСНО: Даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2018/2019 г.
РЕШЕНИЕ № 432 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещения, намиращи се в сграда - публична общинска собственост в с.Горно Абланово, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 433 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №000385 с площ от 1,222 дка с НТП Друг промишлен терен по КВС на с.Батин.
РЕШЕНИЕ № 434 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 435 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ № 436 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ “Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по Договор №18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие“.

 

27.06.2018
28.06.2018

РЕШЕНИЕ № 410 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 411 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 412 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №3.
РЕШЕНИЕ № 413 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 414 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Ерол Гюнай Мейсудов.
РЕШЕНИЕ № 415 ОТНОСНО: Участие на община Борово като член на сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Бизнес център” – гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 416 ОТНОСНО: Удостояване на Иванка Василева Новакаво, със званието „Почетен гражданин на Община Борово”.
РЕШЕНИЕ № 417 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на улици в Община Борово” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоражения и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.
РЕШЕНИЕ № 418 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Борово.
РЕШЕНИЕ № 419 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопосен сезон 2018г.

 

06.06.2018
30.05.2018

РЕШЕНИЕ № 400 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018г. и промени в Инвестиционната програма за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 401 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация №2.
РЕШЕНИЕ № 402 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Алиев Ашимов от с.Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 403 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 404 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 405 ОТНОСНО: Актуализиране на План за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 406 ОТНОСНО: Утвърждаване на състав на „Обществено консултативен съвет по ромските въпроси към Община Борово”
РЕШЕНИЕ № 407 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в с.Батин от публична в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 408 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в с.Батин от публична в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 409 ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Решиние №388 прието с Протокол №29/30.04.2018г.” с вх. №892/30.05.2018г.

 

23.05.2018
22.05.2018

Решение №399, взето чрез писмен вот на 22.05.2018г. ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на „ВиК” ООД – гр. Русе, насрочено за 23.05.2018г. от 10:00ч. в сградата на „ВиК” ООД в гр. Русе, ул.”Добруджа” № 6.

 

04.05.2018
30.04.2018

РЕШЕНИЕ № 378 ОТНОСНО: Удостояване на Илия Иванов Данев, със званието „Почетен гражданин на Община Борово“.
РЕШЕНИЕ № 379 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2018г. за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
РЕШЕНИЕ № 380 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. – актуализация № 1.
РЕШЕНИЕ № 381 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 382 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2018г. до 12.02.2018г./вкл./ и от 22.03.2018г. до 31.03.2018г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 383 ОТНОСНО: Отчет за получените от Зам. Кмет на Община Борово / За кмет – Валерия Борисова, съгл. Заповед № 038/12.02.2018г. за изпълняване на функциите на кмет/ средства за командировки за периода от 13.02.2018г. до 21.03.2018г. /вкл./
РЕШЕНИЕ № 384 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировачни пари за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
РЕШЕНИЕ № 385 ОТНОСНО: Приемане на докладни за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017г. на читалищата в Община Борово
РЕШЕНИЕ № 386 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Рами Ашкън Чаушев.
РЕШЕНИЕ № 387 ОТНОСНО: Участие в извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.
РЕШЕНИЕ № 388 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект в процедура, чрез подбор на проектни предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.018 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи. „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
РЕШЕНИЕ № 389 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018г.
РЕШЕНИЕ № 390 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование - Приложение № 13 към Решение № 352 по Протокол №27/31.01.2018
РЕШЕНИЕ № 391 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2017 година и Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2019 година.
РЕШЕНИЕ № 392 ОТНОСНО: Актуализация на Годишния план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година.
РЕШЕНИЕ № 393 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
РЕШЕНИЕ № 394 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 395 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018г.
РЕШЕНИЕ № 396 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на бизнес център в общинска сграда с идентификатор 05611.1.1301.1, с адрес: гр. Борово на ул. „Шести септември“ № 35.
РЕШЕНИЕ № 397 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „ Горски фонд и чистота“ /приет с Решение № 354 по Протокол № 27/29.01.2014г. на Общински съвет Борово/
РЕШЕНИЕ № 398 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2018 г.

 

06.03.2018
28.02.2018

РЕШЕНИЕ № 365 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централният бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд земеделие по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013 г. по Мярка 223 от ПРСР 2017-2013 г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури“.
РЕШЕНИЕ № 366 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 367 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Пламен Стелов Пламенов.
РЕШЕНИЕ № 368 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2018 г. и определяне на цени за продажба на дървесина
    - Приложение 1
    - Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 369 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС Борово, касаеща определяне на цена за предоставяне ползването на контейнер 4 м³ за строителни отпадъци.
РЕШЕНИЕ № 370 ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2017г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Борово) и оператора “ВиК” ООД- гр.Русе.
РЕШЕНИЕ № 371 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 372 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №352 по Протокол №27/31.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 373 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 374 ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 375 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 година.
РЕШЕНИЕ № 376 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 377 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
    - Приложение

 

07.02.2018
31.01.2018

РЕШЕНИЕ № 351 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 352 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Борово за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 353 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на общински съвет-Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 354 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 355 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2017 г. по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ № 356 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 357 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 358 ОТНОСНО: Приемане на план за противодействие на тероризма в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 359 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 год. И План за действие на Община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 год.
РЕШЕНИЕ № 360 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 361 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 345 по Протокол №26/22.12.2017 г. на Обс Борово относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №010025 с площ от 2.404 дка. с НТП Полска култура по КВС на с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 362 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за 2017 година.
РЕШЕНИЕ № 363 ОТНОСНО: ЗДаване на съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Кънчо Бакалов“ и ул. „Христо Ботев“ /общински път RSE 1001/ в с. Обретеник, Община Борово, за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“
РЕШЕНИЕ № 364 ОТНОСНО: Отчет за получените от Зам.-кмета на Община Борово /За кмет-Валерия Борисова, съгл. Заповед №439/29.09.2017 г. за изпълняване на функциите на кмет/ средства за командировки за периода от 01.10.2017 г. до 15.12.2017 г.

 

02.01.2018
22.12.2017

РЕШЕНИЕ № 336 ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Борово 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 337 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за първото полугодие на 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 338 ОТНОСНО: Преобразуване на общински имот в гр. Борово от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 339 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Мярка М01 по Проект „Красива България” (ПКБ) на МТСП за финансиране на инвестиционен проект „Подобряване на обществената среда в населените места”, за финансиране на проект „Основен ремонт на покривната конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра 1898” – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”.
РЕШЕНИЕ № 340 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово в комисията за изработване на Областна здравна карта за област Русе.
РЕШЕНИЕ № 341 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 342 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 343 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 344 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 345 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №010025 с площ от 2,404 дка с НТП Полска култура по КВС на с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 346 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на 39 общински имота с НТП Лозе в землището на с. Волово без търг или конкурс, когато не са били използвани две или повече стопански години.
РЕШЕНИЕ № 347 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на община Борово и резултати от нейното управление през 2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 348 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на „Кабелнет” ООД за разширяване на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 349 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.-актуализация №5.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 350 ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2016г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Борово) и оператора “ВиК” ООД- гр.Русе.

 

06.12.2017
29.11.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 328 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 329 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Елиф Ерханова Саидова.
РЕШЕНИЕ № 330 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Даниел Стелев Станчев.
РЕШЕНИЕ № 331 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с тежко здравословно състояние на Фатме Велиева Асанова.
РЕШЕНИЕ № 332 ОТНОСНО: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2018 г.”
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 333 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 334 ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Борово, като партньор на Сдружение с нестопанска цел „Развитие на социалния капитал” в проектно предложение при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” с проектно предложение „Стъпка напред и нагоре”.
РЕШЕНИЕ № 335 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
     - Приложение

 

31.10.2017
25.10.2017

РЕШЕНИЕ № 318 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 319 ОТНОСНО: Актуализиране на индикативните годишни разчети за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – актуализация №4.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 320 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г.
        - Приложение
РЕШЕНИЕ № 321 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-4.001-0002-С01 по проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“ по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР” 2014-2020г., сключен на 06.10.2017г. между Община Борово и МТСП.
РЕШЕНИЕ № 322 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 323 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
         - Приложение
РЕШЕНИЕ № 324 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Джан Шенгюлов Алиев.
РЕШЕНИЕ № 325 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №13 на ОбС-Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 326 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 327 ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ №000316 с площ от 5,000 дка с НТП Изоставена нива по КВС на с. Екзарх Йосиф.

 

03.10.2017
27.09.2017 г

РЕШЕНИЕ № 305 ОТНОСНО: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г., отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. и Годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 306 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 307 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 308 ОТНОСНО: Даване на съгласие за побратимяване на Община Борово, Република България с Община Дая, Окръг Гюргево, Република Румъния
РЕШЕНИЕ № 309 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Илия Иванов Димитров.
РЕШЕНИЕ № 310 ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово 2017-2019 г. (по чл.197, ал.1 и ал.2 на Закона за предучилищното и училищното образование).
 - Приложение
РЕШЕНИЕ № 311 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 312 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 313 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 314 ОТНОСНО: Изменение в Решение №291 по Протокол №21 от 26.07.2017 г. на Общински съвет гр. Борово за даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2017-2018 г
РЕШЕНИЕ № 315 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещения, намиращи се в сграда-частна общинска собственост, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 316 ОТНОСНО: Продажба на Колесен фургон с инвентарен №011592 – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 317 ОТНОСНО: Отпускане безвъзмездно дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „ДФИС-Борово” регистрирано в регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН-МВР с пореден номер за страната Р-171-01.

 

05.09.2017
30.08.2017

РЕШЕНИЕ № 298 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г. с източник на финансиране собствени средства и целевата субсидия за капиталови разходи.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 299 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г., актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд и предоставяне на временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета на община Борово за 2017 г. в размер на
5467 лв.

     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 300 ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на безплатен обяд на учениците от VIII клас на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 301 ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча в с. Горно Абланово във връзка със 140 години от Руско-Турската освободителна война.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 302 ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвяне на проект на ПУП-Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община Борово – 4 част, на поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 303 ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Борово да бъде включена като трети партньор в изпълнението на проект по „Програма за трансгранично обучение между окръжен съвет Гюргево и областна администрация Русе”, акроним СВА, с регистрационен номер 16.5.2.010 по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 304 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г.

 

01.08.2017
26.07.2017

РЕШЕНИЕ № 281 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 282 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и промени в Инвестиционната програма за 2017 г. с източник на финансиране собствени средства.
     - Приложение 1
     - Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 283 ОТНОСНО: Изменение в Решение №199 по Протокол №15 от 25.01.2017 г. на Общински съвет гр. Борово за приемане на бюджета на общината за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 284 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през първото полугодие на 2017г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 285 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 година.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 286 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 287 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.
     - Приложение
РЕШЕНИЕ № 288 ОТНОСНО: Предложение за включване на Обединено училище „Св.Климент Охридски” - гр.Борово и Детска градина „Славейче” - гр.Борово в Списъка на средищните детски градини и училища за 2017/2018 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 289 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Росица Фердинандова Йорданова от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 290 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 291 ОТНОСНО: Даване на разрешение за съществуване на слети и маломерни паралелки в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2017/2018 г.
РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ДГ „Славейче”, филиал „Канев” – с. Горно Абланово в Списъка на защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г.
РЕШЕНИЕ № 293 ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, насрочено за 31.08.2017 г. от 11:00 часа в Зала №1 в Областна администрация-Русе, за приемане на решение за препоръчителната вноска на държавата в АВиК-Русе за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 294 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за управление на общинските пътища на Общински съвет Борово.
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 295 ОТНОСНО: Промяна характера на собственост и разделяне на ПИ №000301 в землището на с. Екзарх Йосиф, община Борово на два отделни обособени имота.
РЕШЕНИЕ № 296 ОТНОСНО: Продажба на лек автомобил – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 297 ОТНОСНО: Продажба на Специализиран автомобил – общинска собственост.

 

17.07.2017
12.07.2017
Решение №280, взето чрез писмен вот на 12.07.2017 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за съществуване на паралелка в осми клас на гимназиален етап на образование с брой ученици под минималния в ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Борово за учебната 2017/2018 година.

 

04.07.2017
28.06.2017
РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 270 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на детето Валентина Дилянова Дончева.
РЕШЕНИЕ № 271 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Анка Стефанова Стоянова от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 272 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 27 за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Борово.
    - Приложение
РЕШЕНИЕ № 273 ОТНОСНО: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев“ - с. Горно Абланово в Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 година.
РЕШЕНИЕ № 274 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017г.
РЕШЕНИЕ № 275 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 276 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 277 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово.
РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за пожароопасен сезон 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 279 ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 600 кв.м. от УПИ VII 441,442 с обща площ от 850 кв.м. в кв.70 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Незастроено дворно място.

 

05.06.2017
31.05.2017

РЕШЕНИЕ № 259 ОТНОСНО: Избор на нов Заместник-председател на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 260 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. в частта за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 261 ОТНОСНО: Промени в Инвестиционната програма на Община Борово за 2017 г.
  Приложение 1
  Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 262 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 216 по Протокол № 16 от 22.02.2017г. на Общински съвет Борово за даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г.
РЕШЕНИЕ № 263 ОТНОСНО: Определяне на нови представители на Общински съвет Борово в Общото събрание на НСОРБ и в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 264 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за устройството, дейността и организацията на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” при Община Борово.
   Приложение 1
РЕШЕНИЕ № 265 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 266 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност Общинска администрация – Приложение №12 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 267 ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с НТП „Изградено торище” в землището на с. Екзарх Йосиф, община Борово.
РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на кухня в общинска сграда с идентиф. 05611.1.1301.1, намираща се в гр.Борово на ул. „Шести септември” №35”.

 

30.05.2017
25.05.2017

РЕШЕНИЕ № 257 ОТНОСНО: Участие в заседание на Общото събрание на „ВиК” ООД – гр.Русе, насрочено за 30.05.2017г. от 10:00ч. в сградата на „ВиК” ООД в гр.Русе, ул.„Добруджа” №6.
РЕШЕНИЕ № 258 ОТНОСНО: Участие в редовно Общо събрание на „УМБАЛ-Русе” АД, насрочено за 29.05.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала на „УМБАЛ-Русе” АД в град Русе, ул. „Независимост” №2.

 

02.05.2017
26.04.2017

РЕШЕНИЕ № 240 ОТНОСНО: Избор на нов Председател на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 241 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2017 г. за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 242 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г., промени в Инвестиционната програма за 2017 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд.
    Приложение 1
    Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 243 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 244 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 245 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №26 на Общински съвет Борово, касаеща отмяна на разпоредбите на чл.28, ал.3 и чл.29, т.4 от същата във връзка с Протест на Русенска окръжна прокуратура.
РЕШЕНИЕ № 246 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Красимир Тонев Великов от с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 247 ОТНОСНО: Изменение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017г.
РЕШЕНИЕ № 248 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово (по чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование).
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 249 ОТНОСНО: Приемане на отчетите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на читалищата в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 250 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
    Приложение
РЕШЕНИЕ № 251 ОТНОСНО: Изменение на Решение №132 по Протокол №9 от 29.06.2016г. на ОбС Борово за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Борово на държавни имоти, представляващи 13 бр. сгради в ПИ с ид. 05611.172.1 в местността „Бежене” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 252 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 253 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Борово и наследниците на Йоско Цанев Сяров върху УПИ VІI 441, 442 в кв.70 по рег.план на с.Екзарх Йосиф, чрез продажба частта на общината, представляваща 600/850 ид. части.
РЕШЕНИЕ № 254 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение и част от покривното пространство в сградата на ОУ „Христо Ботев” в с.Горно Абланово, общ.Борово.
РЕШЕНИЕ № 255 ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с НТП „Язовир“ на територията на гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 256 ОТНОСНО: Разработване на концепция, във връзка с трета покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България INTERREG VA 2014-2020 г.

 

31.03.2017
29.03.2017

РЕШЕНИЕ № 227 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 228 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на „Общинския план за развитие 2014-2020 г.” на Община Борово за 2016 г.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 229 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2016 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 230 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Любослав Цветанов Петров.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 233 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 234 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2016 година и приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година.
- Приложение 1
- Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 235 ОТНОСНО: Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Борово в Обединено училище „Св. Климент Охридски” гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 236 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения с обща площ от 22,44 кв.м. в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 в гр. Борово, бул. „Шести септември” №35 – частна общинска собственост, без търг или конкурс.
РЕШЕНИЕ № 237 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 238 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 239 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

 

28.02.2017
22.02.2017

РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Информация за резултатите от участието на Община Борово през 2016 г. в проекти по различните оперативни програми.

     Приложение
РЕШЕНИЕ № 214 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете - Калина Йорданова Василева.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Джевдин Арифов Рамчев от гр. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект в процедура чрез подбор на проектни предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово по проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово - „БОР” по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
РЕШЕНИЕ № 218 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
РЕШЕНИЕ № 219 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта – 2017 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 220 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 195 по Протокол № 14 от 28.12.2016 г. на Общински съвет гр.Борово за промяна в наименованията на социални услуги, предоставяни в общността, в съответствие с чл.36 от ППЗСП (посл. изм. и доп.,обн.ДВ бр.89/2016).
РЕШЕНИЕ № 221 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 222 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Борово 2017-2020 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 223 ОТНОСНО: Участие в редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 ч. в Зала №1 в Областна администрация – Русе.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017/2018 година.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 226 ОТНОСНО: Промяна на решение № 81 от 12.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Борово относно състава на Обществен съвет за контрол, съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Борово.

 

30.01.2017
25.01.2017

РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.  
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2017 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2016г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиан Миленов Радославов.
РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за тежко здравословно състояние на Ибраим Асанов Ашимов от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2017 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил Рено Рапид с регистрационен номер Р 1491 РХ, ползван за разнос на храна в ОП „ОХСУ” – град Борово.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2016 година.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Приемане на окончателния проект на ОУП на Община Борово.