Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- IX издание 2016 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

 

31.03.2017
29.03.2017

РЕШЕНИЕ № 227 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2017 г. и актуализиране на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г. – Национален фонд.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 228 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на „Общинския план за развитие 2014-2020 г.” на Община Борово за 2016 г.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 229 ОТНОСНО: Годишен отчет за 2016 година по изпълнение на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2015-2019 година.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 230 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Любослав Цветанов Петров.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТНОСНО: Приемане на решение от Общински съвет Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонални пенсии.
РЕШЕНИЕ № 233 ОТНОСНО: Допълнителен списък на служители, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в социалните дейности – Приложение №14 към Решение №199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 234 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на Плана за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2016 година и приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Борово – 2018 година.
- Приложение 1
- Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 235 ОТНОСНО: Преобразуване чрез промяна на вида по чл.38, ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Борово в Обединено училище „Св. Климент Охридски” гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 236 ОТНОСНО: Предоставяне на помещения с обща площ от 22,44 кв.м. в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 в гр. Борово, бул. „Шести септември” №35 – частна общинска собственост, без търг или конкурс.
РЕШЕНИЕ № 237 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 238 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
- Приложение
РЕШЕНИЕ № 239 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.

 

28.02.2017
22.02.2017

РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2016 г. за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Информация за резултатите от участието на Община Борово през 2016 г. в проекти по различните оперативни програми.

     Приложение
РЕШЕНИЕ № 214 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете - Калина Йорданова Василева.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Джевдин Арифов Рамчев от гр. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Борово да кандидатства с партньорски проект в процедура чрез подбор на проектни предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово по проект „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в Община Борово - „БОР” по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
РЕШЕНИЕ № 218 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Борово към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
РЕШЕНИЕ № 219 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта – 2017 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 220 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 195 по Протокол № 14 от 28.12.2016 г. на Общински съвет гр.Борово за промяна в наименованията на социални услуги, предоставяни в общността, в съответствие с чл.36 от ППЗСП (посл. изм. и доп.,обн.ДВ бр.89/2016).
РЕШЕНИЕ № 221 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на списък на служителите, имащи право на заплащане на част от транспортните разходи в дейност образование – Приложение №13 към Решение № 199 по Протокол №15/25.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 222 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Борово 2017-2020 г.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 223 ОТНОСНО: Участие в редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе насрочено за 28.02.2017 г. от 11:00 ч. в Зала №1 в Областна администрация – Русе.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37и и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017/2018 година.
     Приложение
РЕШЕНИЕ № 226 ОТНОСНО: Промяна на решение № 81 от 12.03.2016 г. на Общински съвет – гр. Борово относно състава на Обществен съвет за контрол, съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Борово.

 

30.01.2017
25.01.2017

РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.  
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2017 г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) за 2016г.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Кристиан Миленов Радославов.
РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за тежко здравословно състояние на Ибраим Асанов Ашимов от с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово за 2017 г. и определяне на цени за продажба на дървесина.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Бракуване на лек автомобил Рено Рапид с регистрационен номер Р 1491 РХ, ползван за разнос на храна в ОП „ОХСУ” – град Борово.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2016 година.
      Приложение
РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Приемане на окончателния проект на ОУП на Община Борово.