Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- IX издание 2016 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Правилници, планове, програми

 

- Общински план за младежта 2017 г.

 

- Програма за управление на отпадъците на община Борово 2017-2020
       - Становище по екологична оценка № РУ 6-ЕО/2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе

 

Общ устройствен план на Община Борово (приет с Решение №211 по Протокол №15/25.01.2017 г. на Общински съвет град Борово)
        - Становище по екологична оценка № РУ 3-6 / 2016 г. на Директора на РИОСВ-Русе

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Борово през 2017 година

 

Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. >>

 

Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово >>

 

08.02.2016
Общински план за младежта Борово 2016г. >>

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово през 2016 година >>

Правилник за реда и условията за отпускане на помощи на жителите на Община Борово (ПРУОПЖОБ) >>

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация >>

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община – БОРОВО през 2015 г. >>

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРСКИ ФОНД И ЧИСТОТА” за управление на общински горски територии и дейност „Чистота” >>

Общински план за развитие 2014-2020 Община Борово>>

Програма за реализация на общински план за развитие на Община Борово 2014 – 2020 г.>>

Предварителна оценка на общински план за развитие на Община Борово 2014-2020 г.>>

 

Годишна програма за управление на общинската собственост през 2014 г.  (125 KB)

П р а в и л н и к за устройството, организацията  и дейността на
Общинско предприятие “Обществено хранене и социални услуги”>>
 (225 KB)

План за енергийна ефективност на община Борово >>  (1,4MB)

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Борово 2013 – 2015 година >>  (1,1 MB)

 

План за действие на община Борово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (388 KB)

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община – БОРОВО през 2013 г. (240 КБ)

 

План за защита при бедствия (3,7 MB)

 

План за енергийна ефективност на община Борово (342 KB)

 

Правила за реализация на благоустройствени мероприятия върху общински обекти чрез публично-частно партньорство (68 KB)

 

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Борово (44 KB)

 

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община
Борово
( 28 КВ)

 

ПРОГРАМА за организиране на общополезни дейности в Община Борово, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане (206 KB)

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Борово (62 KB)

 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015 г. (88 KB)

 

Планово задание за общ устройствен план (953 KB)

 

19.06.2012
Актуализиран документ на изпълнението и приложимостта на общинския план за развитие 2007-2013 >>

Междинна оценка на изпълнението и приложимостта на общинския план за развитие
2007-2013 >>