Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проекти на нормативни актове и мотивите към тях

Всички заинтересовани лица могат да отправят предложения и да предоставят становища по проектите на нормативните актове в 30-дневен срок от датата на публикуването им.

 

16.10.2018 г.
Съобщение на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

 

25.09.2018
Съобщение на основание чл.26, ал.3 от закона за нормативните актове

 

21.05.2018
Съобщение Наредба № 2 на ОбС-Борово
Съобщение Наредба № 16 на ОбС-Борово

 

17.05.2018
Съобщение по чл. 26, ал. 3 от ЗНА - правилник за изменение на ПОДОПГФЧ

 

28.03.2018
Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота”

 

22.01.2018
Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово и мотиви за необходимостта от приемането на наредбата

 

***

 

08.09.2017
- Проект на Наредба за допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово;
- Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за допълнение на Наредба №13 на ОбС - Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово и мотиви за необходимостта от приемането на наредбата.

 

26.06.2017
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за управление на общинските пътища на Общински съвет Борово и Мотиви за измененията.
- Предложение от РОП за актуализиране на Наредба №21

 

26.05.2017

1. Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово, приета с Решение №179/30.03.2005г.

-Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово. 

2. Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба №4 за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на ОбС-Борово.

-Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект за изменение на Наредба №4 за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение на ОбС-Борово.


 

16.05.2017
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово 

   - Съобщение по чл.26, ал.3 от ЗНА за изготвен проект на ПИ на ПОДОС-Борово и мотиви за изменението 

 

15.05.2017
Проект на Наредба №27 за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Борово

 

28.04.2017
Проект на нов Правилник за устройството, дейността и организацията на ОП “ОХСУ” и мотиви за приемането му

 

16.03.2017
Проект на Наредба за изменение на Наредба №26 на Общински съвет Борово, касаеща отмяна на разпоредбите на чл.28, ал.3 и чл.29, т.4 от същата, във връзка с Протест на Русенска окръжна прокуратура

- Мотиви за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26

 

27.02.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13/ОбС, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

 

***

10.02.2017
Проект на Програма за управление на отпадъците 2017 - 2020г. на Община Борово

 

***

07.10.2016
Проект на Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на община Борово (ПРУОЕФППРДБОБ) 

 

14.09.2016
Съобщение за изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борово, приета с Решение № 24/30.01.2008 г., посл. изм. с Решение №343/18.12.2013 г. на ОбС- гр. Борово - проект и мотиви
Съобщение за изготвен Коригиран проект на Наредба №26 за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Борово и мотиви към проекта

 

14.06.2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и мотивите към нея

 

13.06.2016
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Борово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

11.05.2016
Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Проект на Н а р е д б а за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2/ОбС, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Борово, приета с Решение № 179/30.03.2005 г.

 

14.03.2016
Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) 

 

11.03.2016
Проект на Наредба за изменение на Наредба   № 13/ОбС, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово  

 

09.02.2016
- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16
- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4
- Проект правилник помощи за деца 2016

 

02.12.2015
Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на помощ на жителите на Община Борово >>

 

13.11.2015
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2015 >>

 

 

02.09.2015
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 >>

01.09.2015
Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Борово, приета с Решение № 105 по Протокол № 9 от 30.05.2012г. на ОбС-Борово >>

 

20.08.2015г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите и защита на общественото имущество на територията на община Борово на ОбС- Борово >>

 

16.07.2015
Проект на Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Борово >>

 

03.04.2015
Проект за промяна на Общинската стратегия във връзка със закриването на ДДЛРГ >>

 

 

20.02.2015

ПРОЕКТ
Н А Р Е Д Б А

За изменение и допълнение на наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово, приета с Решение № 327 по Протокол №49 от 04.03.2003г.  на ОбС гр.Борово.

§1. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада в т.1 от ал.7, от чл.23 следния текст:  «удостоверение за семейно положение»;
§2. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада т.2 « удостоверение за семейно положение» от ал.7, от чл.23;
§3. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги отпада  в т.3 от ал.7, от чл.23, отпадат следните текстове: «или удостоверение за семейно положение» и «или удостоверение за настойник»;
§4. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.2, от чл.35, отпада следния текст: «и удостоверение за наследницици»;
§5. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «виза за проектиране в случаите по чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ (оригинал)» от т.8 от чл.35;
§6. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.5 «разрешение за строеж» от т.9 от чл.35;
§7. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «виза за проектиране в случаите по чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ (оригинал)» от т.11, от чл.35;
§8. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.12 от чл.35 отпада следния текст «при необходимост и удостоверение за наследници»;
§9. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «разрешение за строеж ако има издадено» от т.12, от чл.35;
§10. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада  т.5 «копие от разрешение за строеж» от т.14, от чл.35;
§11. В Раздел VІ Такси за технически услуги в т.3 от т.15, отчл.35 отпада следния тект:  «при необходимост и удостоверение за наследници»;
§12. В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.4 «скица» от т.20 от чл.35;
§13.В Раздел VІ Такси за технически услуги отпада т.2 «разрешение за строеж»  от т.28, от чл.35;
§14. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада  т.3   «документ удостоверяващ родството» от т.8, от чл.37;
§15. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпадат т.4 «удостоверение за раждане на лицето», т.5 «удостоверение за сключен граждански брак или решение за развод» и  т.6 «препис – извлечение от акт за смърт-вдовец/вдовица» от т.11, от чл.37;
§16. В Раздел VІІ Такси за административни услуги в т.6, от т.22, от чл.37 отпада следния текст: «препис –извлечение от акт за смърт на родител и/или»;
§17. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпадат  т.3 «удостоверение за раждане» и т.4 «удостоверение за сключен граждански брак-ако има такъв» от т.25, от чл.37;
§18. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада т.2 «удостоверение за раждане» от т.30, от чл.37;
§19. В Раздел VІІ Такси за административни услуги отпада т.2 «удостоверение за раждане на децата» от т.31, от чл.37;
§20. За извършени други административни услуги се заплащат следните такси: в т.2  3а удостоверение за данъчна оценка на зем. земя-5,00 лв. отпада от необходими документи « удостоверение за наследници /ако е приложимо/»

 

06.11.2014
Проект на Наредба за изменение на Наредба №2/ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. В т.ІІ от Тарифа за базисни наемни цени за земеделски земи от ОПФ за 2014г., Приложение №1  по чл.48, ал.1 от Наредба №2/ОбС-Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, т.1 се изменя така:
"1.За отглеждане на едногодишни полски култури-40,00 лева/дка"

 

15.07.2014

          Проект


Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

§1. Чл.35, ал.3, изречение последно, от Наредба №14 се изменя така:
“Публичното обсъждане се провежда по реда на Правилата за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета съгласно Приложение № 2.”
§2. Създава се Приложение №2 към чл.35, ал.3 от Наредба № 14 със следното заглавие и със следното съдържание:

“ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА”

“1.Срокът за приемане от Общинския съвет на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за съответната година е 31 декември на следващата година.
2.Кметът на общината след публикуване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за съответната година във формата и сроковете, определени от Министъра на финансите на интернет страницата на общината внася отчета за разглеждане в общинския съвет.
3.След внасяне в Общинския съвет на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, председателят на общинския съвет организира публичното обсъждане , като публикува на интернет страницата на общината, в местните средства за масово осведомяване обява, съдържаща:
♦ Дата, начален час и място на провеждане на обсъждането;
♦ Дневният ред на обсъждането;
♦ Реда за публичното обсъждане на отчета, определен в т.10 от настоящите правила.
4.Обявата се поставя и на информационните табла в сградата на общината, общинските институции и кметства.
5.Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.
6.Годишният отчет за изпълнението на бюджета за съответната година в пълен обем се публикува на интернет страницата на общината и се предоставя за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на община Борово.
7.Кметът на общината организира изготвянето на материал, представящ основните показатели на годишния отчет, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представя на участниците в обсъждането.
8.Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
9.За постъпилите становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета се съставя протокол.
10 .Публичното обсъждане се провежда по следния ред:
10.1.Докладва се по основните показатели на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината по приходите и разходите, по функции и дейности.
10.2.На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.
10.3.Докладват се постъпилите по реда на т. 7 становища и предложения.
10.4.За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:
10.4.1.Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането
10.4.2.Докладваните показатели  на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината по приходите и разходите, по функции и дейности.
10.4.3.Направените предложения и становища.
11.Съставеният протокол от публичното обсъждане се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.”

§3. Наредба за изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането й.

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово

Проект


Наредба за допълнение на Наредба №13
на ОбС Борово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

§1. Създава се нов параграф 16 в ПЗР на Наредба №13 със следния текст:
“§16. Освобождава се Община Борово от заплащане на ТБО за всички недвижими имоти – публична общинска собственост.”

§2. Наредбата за допълнение на Наредба №13 влиза в сила от датата на решението за приемането й.

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово

04.07.2014

Проект
Правилник за изменение и допълнение
на Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”

§ 1. В чл.1, ал.7 отпада текстът „с изключение на приходите от такси за услугата „домашен помощник – домашен санитар”, които са част от бюджета на проекта и се приспадат от безвъзмездната финансова помощ.“
§ 2. В чл.1, ал.8 отпада текстът „с изключение на разходите, свързани с реализацията на проект „Подкрепи ме!”, които се осъществяват съгласно подписания договор между Община Борово и АСП и съгласно Ръководството за бенефициенти по изпълнение на договори по схема „Помощ в дома”.“
§ 3. В чл.3, ал.4, т.2, текстът „като общинска дейност в периода 01.04.2014 – 31.03.2015 г.“ се заменя с „като общинска дейност в периода от 01.04.2014 г. до изтичане на една година от датата на одобрение на окончателния технически доклад по проекта“.
§ 4. В чл.3, ал.5, т.3 след думите „Помощ в дома“ се добавя следният текст:“За периода след 01.04.2014 г.  се заплащат такси съгласно чл.24, ал.3 от Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Борово (приета с решение на ОбС № 327 по Протокол № 49/04.03.2003 г.)“
§ 5. В чл.11, ал.1 се добавя т.5 със следното съдържание:
„5.Домашен помощник/домашен санитар – 10 щатни бройки.“
§ 6. В чл.12, ал.1, т.8 се добавят:
8.5. Пежо Партнер, рег.№ Р 9268 ВМ
8.6. Ситроен Берлинго, рег.№ Р 9267 ВМ.

В.Панайотов
Председател на ОбС Борово

 

 

Проект
Наредба за изменение и допълнение на 
Н А Р Е Д Б А № 13
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово

§ 1. Член 2, ал.1, т.3 се изменя така: „за ползване на детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и домашен помощник/домашен санитар;“
§ 2. В член 24 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Лицата, ползващи услугите домашен помощник и домашен санитар, заплащат такса в зависимост от броя часове за ползване на услугата и размера на личния доход, както следва:
1. доход до 65 лв. – 0.17 лв. На час
2. доход от 65.01 до 130.00 лв. – 0.19 лв. на час
3. доход от 130.01 до 195.00 лв. – 0.22 лв. на час
4. доход от 195.01 до 260.00 лв. – 0.26 лв. на час
5. доход от 260.01 до 325.00 лв. – 0.31 лв. на час
6. доход от 325.01 до 390.00 лв. – 0.34 лв. на час
7. доход над 390.00 лв. – 1.70 лв. на час.

В.Панайотов
Председател на ОбС Борово

12.06.2014
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Борово

14.05.2014

          Проект
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА № 4 НА
Общински съвет Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение

§ 1. В чл. 2, т. Б „ТЕРЕНИ” се добавя т. ХІІ със следния текст: „Годишен наем за предоставяне на общински рибарници под наем – 30 лв./дка без ДДС.”

Валентин Панайотов
Председател на ОбС Борово