Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

15.03.2019
Заповед №089/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на община Борово

 

01.03.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2019г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:

- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;

- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;

- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;

- Декларация-площ;

- Годишен план за паша 2019/2020 стопанска година;

- Приложение №1 към ГПП 2019/2020 стопанска година.

 

01.03.2019
Заповед № 058 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2019 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

22.01.2019
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

17.01.2019
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители на длъжностите:
1.Директор на специализирана администрация – Дирекция „Икономически,
административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие” в Община Борово;
2.Директор на специализирана администрация - Дирекция „Устройство на територията
и общинската собственост” в Община Борово.
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър ======>
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/05611

04.02.2019
Списък на допуснатите участници

 

07.01.2019

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.01.2019 г. /вторник/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

 

 

 

18.12.2018
Заповед 528

 

05.12.2018
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 в кв.99 по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

01.11.2018

25.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

25.10.2018
Заповед №433/24.10.2018 г. на Кмета на Община Борово за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.  

 

19.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

08.10.2018
Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 (нов УПИ XI-951),   кв.99  по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

03.10.2018
Обявление за ПУП-изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I-61 и УПИ II -Общ., кв.25 в с. Екзарх Йосиф, общ.Борово

 

02.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землищата на територията на Община Борово

 

27.09.2018
Обявление за одобрено задание на ПУП

 

18.09.2018

ПОКАНА
за
Учредително събрание на ЮЛНЦ с наимеование
„БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Борово,

Община Борово реализира проект № BG05M9OP001-4.001-0002-С01 „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Каним Ви за провеждане на Учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО. Учредителното събрание ще се проведе на 25.09.2018 г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Община Борово, при следния проект за дневен ред:
1.Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, град Борово;
2.Приемане на Устав на сдружението;
3.Избор на Управителен съвет;
4.Други.
Бизнес центъра ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в Община Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1.

Лице за контакт: Ралица Страхилова – Ръководител проект /п/
Телефон за връзка:0896710860
e-mail: borovo@borovo.org

 

05.09.2018
ПРОТОКОЛ НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2018 Г.

 

04.09.2018
Съобщение

 

04.09.2018
Обява за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2017 г.
     Приложение

 

31.08.2018
Съобщение за инвестиционно намерение

 

24.08.2018
Заповеди на кмета на община Борово

 

16.08.2018
Съобщение – Бюджет 2019

 

15.08.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на територията на Община Борово

 

10.08.2018
Заповед на Кмета на община Борово за обявяване на традиционен панаир на гр. Борово

 

02.08.2018
Обявление за изработен Подробен устройствен план

 

15.06.2018
Обявление за публикуван ПУП - ПП в Държавен вестник

 

07.06.2018
Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
1. Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта ;
2. Приложение №1 - Декларация за липса на обстоятелства;
3. Приложение №2 - Декларация по чл.73, ал.4, т.7 във връзка с ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

 

30.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

22.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

16.05.2018
Обявление относно заповед №160/10-05-2018 г. за одобрено задание и разрешаване изработване на ПУП - ИПР и ПЗ в кв.116 в гр.Борово

 

14.05.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

14.05.2018
Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД VT5330 "Gorno Ablanovo"

 

11.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

10.05.2018
Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)

 

24.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

16.04.2018
Протокол за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Екзарх Йосиф между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

 

13.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

12.04.2018
Заповед № 126/05.04.2018 г. на Кмета на Община Борово

 

04.04.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси” в Дирекция “Обща администрация” в Община Борово

 

30.03.2018
Отчет – информация за 2017 година въз основа на чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

20.03.2018
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност - Главен експерт "Бюджет и човешки ресурси".
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър

 

13.03.2018

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО"

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 г.

 

12.03.2018
Заповед №061/07.03.2018 г. на Кмета на Община Борово - одобрява Подробен устройствен план

 

01.03.2018
- Съобщение;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша_2018/2019 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2018/2019 стопанска година.

 

28.02.2018
Обявление 28-00-6

 

13.02.2018
Обявление за изготвен проект на ПУП-ИПР на УПИ ІV-129 и УПИ V-130 в кв.8 по рег. и кад.план на с.Обретеник.

 

31.01.2018
- Обява за инвестиционно предложение
- Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борово

 

26.01.2018
- Обявление и документи за кандидатстване за лични асистенти /домашни помощници
- Обявление и документи за кандидати за ползване на услугата "Личен асистент" или "Домашен помощник".

 

24.01.2018

В началото на 2018 година Община Борово стартира изпълнението на проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, договор № BG05M9OP001-4.001-0002.
Проектът се финансира от   Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Основната цел на проекта е да спомогне  транснационалното сътрудничество  за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването  на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.
Дейностите са насочени  към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им.  Другата е развитие на бизнес център.
Целевата група обхваща 20 лица с желание  да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица,  служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.
Дейностите включват:
  - повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи;
  - адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес;
  - развитие на Бизнес център– Борово;
  - оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики;
  - разпространение на постигнатите резултати;
  - управление и администриране;
  - информация и комуникация.

Очаквани резултати:
  1. идентифицирани пет и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия;
  2. приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие;
  3. изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред  желаещи заети лица и безработни;
  4. създаден и развит Бизнес център;
  5. повишен  административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.

Общата стойност на проекта е 174 733. 64 лв.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Партньори:
FVB S.R.L. – Анкона, Италия
Клуб „Отворено общество“ – Русе

 

                                Проект  BG05M9OP001-4.001-0002
                          „Иновативни подходи за предприемачество и
                     стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”
,
            финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
               съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

11.01.2018
Обява от "Мобилтел" ЕАД

 

10.01.2018
Обявление

 

05.01.2018

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години /2019 до 2021 г./

 

02.01.2018

ОБЩИНА Б О Р О В О, ОБЛАСТ Р У С Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в изпълнение на писмо с изх.№ 26-00-1182 от 12.12.2017.г. на Министерство на околната среда и водите извозването и депонирането на отпадъците, събрани от населените места на територията на Община Борово през 2018 година ще се извършва на регионално депо за отпадъци в град Русе.
Това се налага, поради спиране експлоатацията на депото в град Бяла до края на 2017 година и предстоящото му закриване.
Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.
В съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от отоплителни уреди на твърдо гориво /пепел, сгурия и подобни/.
Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.
Отпадъците от стъкло се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.
При нарушение на посочените правила за събиране на отпадъци ще се налагат глоби в размер между 300 и 4000 лева, съгласно Наредба № 17/ ОбС Борово за управление на отпадъците.
Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците.
Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

 

Архив "Новини и обяви 2015" >>

Архив "Новини и обяви 2016-2017"