Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Обществени поръчки

*************************************************************************************************

*************************************************************************************************

06.07.2018
Вътрешни правила за реда за управление на цикъла на обществените поръчки на община Борово

*************************************************************************************************

24.02.2016
Предварителни обявления за ОП през 2016г.:

- Предварително обявление за възлагане на ОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борово
линк към АОП >>
- Съобщение до АОП за публикуване на предварителното обявление в ПК
линк към АОП >>

*************************************************************************************************

27.02.2015

Предварителни обявления за ОП през 2015г.

- Предвателно обявление за ОП за строителство пред 2015г. >>  
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651096

- Предварителни обявления за ОП за доставки през 2015г. >>
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651087

*************************************************************************************************

09.10.2014
Вътрешни правила за ППВОП в Община Борово >>
Изменение на ВПППВОП в община Борово >>

24.09.2014
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Борово >>

*************************************************************************************************

*************************************************************************************************

11.07.2018
ОБЯВА с №/ 12-13-1/11.07.2018г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул."Кънчо Бакалов“ и ул."Христо Ботев" /общински път RSE 1001/ в с.Обретеник, община Борово":
Информация за обява
Проект на договор
КСС
Технически спецификации
Образци
Работен проект

*************************************************************************************************

29.03.2018
Открита процедура № 00396-2018-0002/26.03.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Решение за откриване на ОП
- Обявление за ОП
- Документация за участие в ОП
- Критерии за възлагане
- Техническа спецификация
- Проект на договор и образци на документи
- КСС - образец №8
- Технически проект
- Изтегли ЕЕДОП  
- Становище от АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№ КСИ-42 от
20.03.2018г. и становище  по чл.122а, ал.4 ППЗОП на външен експерт от списъка по
чл.229а, ал.2 ЗОП

- Окончателно становище от АОП
15.05.2018
- Протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП на Комисията по ОП №00396-2018-0002
11.06.2018
Съобщение за отваряне на ценови предложения
15.06.2018
- Протокол 2
- Протокол 3
- Доклад
- Решение

*************************************************************************************************

12.03.2018
Публично състезание № 834587/12.03.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Обявление
- Rешение
- Решение за откриване на ОП
- Обявление за ОП
- Документация за участие в ОП
- Техническа спецификация
- Образци на документи
- Проект на договор
- Технически проект
- Указания за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид
- Изтегли ЕЕДОП
08.05.2018
- Протокол №1 от работата на Комисията за провеждане на ОП за възлагане на строителен надзор
16.05.2018
- Съобщение за отваряне на ценови предложения
23.05.2018
Решение
Протокол 2
Протокол 3

*************************************************************************************************

12.03.2018
ОБЯВА с №9073763/ 12.03.2018г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Обява с изх.№ 12-00-29/ 12.03.2018г.
- Образци на документи в офертата
- Техническа спецификация
- Методика за оценка на офертите - критерии за възлагане
- Проект на договор
- Информация за обявата в АОП  
- Информация за Oбява в АОП
08.05.2018
- Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

*************************************************************************************************

17.11.2017
ОБЯВА с № 9070472/ 17.11.2017 г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2018 г.» по обособени позици
- Заповед на Възложителя за условията за участие
- Обява с изх.№12-00-145/17.11.2017г.
- Образци на документи за участие и проект на договор
- Информация за обявата в АОП  

25.11.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с №9070472 в АОП

01.12.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител и Заповед №570/01.12.2017г. за избрани изпълнители по об.позиции №1-№9 и за прекратяване на избора по об.п.№10

*************************************************************************************************

06.10.2017
Публично състезание № 00396-2017-0002 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО” по обособени позиции.
Решение за откриване на ОП
Обявление за ОП
Документация за участие в ОП
Технически спецификации
Образци на документи
Проект на договор

31.10.2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.11.2017
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2017-0002 и Протокол №2 от работата на Комисията за провеждане на ОП
Протокол №1 от работата на Комисията за провеждане на ОП

30.11.2017
Договор за възлагане на ОП 00396-2017-0002 за доставка на хранителни продукти

19.12.2017
Обявление за възложената поръчка в РОП

*************************************************************************************************

31.08.2017
Обява № 9067892/ 31.08.2017г. за събиране на оферти за участие в ОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово” 
Заповед № 377/ 30.08.2017г. за провеждане на избор
Обява с изх.№12-00-102/ 31.08.2017г.
Образци на документи за участие, проекто-договор
Информация за обявата в РОП
Техническа спецификация
КС

15.09.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-102/31.08.2017г

27.09.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  

13.11.2017
Договор за възлагане на ОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”

*************************************************************************************************

11.08.2017

Обява № 9067229/11.08.2017г. за събиране на оферти за участие в ОП с предмет: Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник; - Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник; - Обект №3. Основен ремонт на ул. "Трети март" с. Обретеник."
Заповед №336 за провеждане на ОП
Обява изх.№12-00-88
Обявата в АОП
Методика за комплексна оценка, Образци на документи, Проект на договор
Техническо задание - коригирано
Техническа спецификация

28.08.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-88

01.09.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  

21.09.2017
Договор за възлагане на ОП 

*************************************************************************************************

27.06.2017
- УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
- Техническа спецификация и образци на документи в офертата

05.07.2017
- Оферти
- Решение за определяне стойността на разход

*************************************************************************************************

30.05.2017
ОП № 00396-2017-0001 с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители.
- Решение в РОП -
- Обявление в РОП -
- Документация за участие в ОП
- Образци на документи в офертата
- Проект на договор
- Техническа спецификация

27.06.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията по ОП №00396-2017-0001

07.07.2017
Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения в ОП №00396-2017-0001

13.07.2017
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2017-0001
Протоколи от работата на Комисията за провеждане на ОП №00396-2017-0001

03.2017
Договор за възлагане на ОП за доставка на ел.енергия
Обявление за възложената поръчка в РОП

*************************************************************************************************

03.02.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
Приложения
13.02.2017
Оферти
Решение

*************************************************************************************************

06.12.2016

ОБЯВА за събиране на оферти с № 9059542/06.12.2016г. в РОП с предмет “Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор на общински обекти: 1. Основен ремонт на ул. “Даскал Димитър Косев” в гр.Борово; 2. Основен ремонт на ул. “Даскал Йордан Костов” в гр.Борово.”
Заповед за одобряване на обявата
Обява изх.№12-00-147/06.12.2016г.
Образци на документи, Технически задания и проект на договор
Информация за обявата в РОП
22.12.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-147/06.12.2016г.
30.12.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  
20.01.2017
Договор за възлагане на ОП за проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор на общински обекти
*************************************************************************************************

30.11.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на заявления за партньорство за кандидатстване по ОП РЧР и НОИР

*************************************************************************************************

18.11.2016
ОБЯВА с ид.№ 9058775/18.11.2016г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2017г.» по обособени позиции.
- Заповед на Възложителя за условията за участие
- Обява с изх.№12-00-143/18.11.2016г.
- Образци на документи за участие и проект на договор
- Информация за обявата в АОП
29.11.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-143/18.11.2016г.
16.12.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител 
25.01.2017
Договори за зимно поддържане през 2017г. за об.п. 1, 2, 4, 6, 7 и 8

*************************************************************************************************

17.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
Техническа спецификация и образци на документи в офертата

Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 28.09.2016г.

13.10.2016
Оферти за участие в пазарните консултации
Входящи номера на офертите
Решение за определяне на стойността на разхода

 

*************************************************************************************************

29.08.2016

Публично състезание №00396-2016-0004 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО” по 9 обособени позиции.

Информация за преписката в РОП
Решение за откриване на ОП
Обявление за ОП
Документация за участие в ОП
Образци на документи
Технически спецификации
Проект на договор
20.09.2016
Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения в ОП №00396-2016-0004
11.10.2016
Решение за прекратяване на процедурата по об.п.№ 6 и об.п.№ 8 на ОП 00396-2016-0004
Решение за определяне на изпълнител по об.позиции на ОП 00396-2016-0004
31.10.2016
Протоколи от работата на Комисията за провеждане на процедура №00396-2016-0004
Обявление за прекратяване на об. позиции № 6 и № 8 от процедура № 00396-2016-0004 в РОП
23.11.2016
Договор за възлагане на об.п. №1, №2, №3, №4, №5, №7 и №9
Обявление за възложена поръчка по об.п. №1, №2, №3, №4, №5, №7 и №9 в РОП
17.01.2018
Информация за изпълнен договор за доставка на хранителни продукти по ОП № 000396-2016-0004

*************************************************************************************************

29.07.2016

ОБЯВА за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на детска площадка в УПИ 155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, община Борово".
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-111/ 29.07.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Техническа спецификация, ТП, РС, Проект на договор, 
- Информация за обявата в РОП с 9054827/ 29.07.2016г.

15.08.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-111/29.07.2016г

17.08.2016
Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по Обява с №12-00-111/ 29.07.2016г.

*************************************************************************************************

19.07.2016
Открита процедура № 0036-2016-0003/ 18.07.2016г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

20.07.2016
Решение
Обявление
Документация за участие
Образци на документи
Информация за преписката в РОП

26.07.2016
Техническо задание за проектиране

01.08.2016
Разяснения (1) по условията на обществена поръчка 0036-2016-0003

17.08.2016
Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на ОП №00396-2016-0003 в РОП

23.08.2016
Съобщение до Консорциум "Гаранция" гр.Шумен за прекратяване на ОП № 00396-2016-0003.

09.09.2016
Обявление за прекратената процедура № 00396-2016-0003

12.09.2016
Обявлението за прекратяване на процедура № 00396-2016-0003 в РОП
Информация за преписката в РОП

*************************************************************************************************

18.07.2016
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на КОНСУЛТАНТСКИ услуги по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции." - № 00369-2016-0002 в РОП
Указания за участие
Технически спецификации
Методика за оценка
Образци на документи
Проект на договор

19.09.2016
Решение за прекратявне на публично състезание за възлагане на ОП №00396-2016-0002

05.10.2016
Протокол от работата на Комисията за провеждане на ОП №00396-2016-0002
Обявление за прекратяване на ОП № 00396-2016-0002 в РОП
Информация за преписката в РОП

*************************************************************************************************

07.07.2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на многофункционален автомобил за почистване за нуждите на Община Борово"
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-100/ 07.07.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация, Методика за оценка
- Информация за обявата в РОП с №9054144

14.07.2016
Възложителят уведомява заинтересованите лица, че първоначално обявеният срок /14.07.2016г. до 17ч./ за получаване на оферти по ОБЯВА с изх.№12-00-100/ 07.07.2016г. за обществената поръчка с предмет: "Доставка на многофункционален автомобил за почистване за нуждите на Община Борово" СЕ УДЪЛЖАВА до 19.07.2016г. до 12:00ч. Отварянето на получените оферти ще се състои на 19.07. 2016г. в 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово в сградата на общината, ет.3.
Информацията за удължаване на срока в РОП

27.07.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

26.08.2016
Договор за доставка на многофункционален автомобил за почистване

*************************************************************************************************

24.06.2016
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на колесен трактор и косачка за трева за нуждите на Община Борово"
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-93/24.06.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация, Методика за оценка

- Информация за обявата в РОП с № 9053866  

01.07.2016
Възложителят уведомява заинтересованиет лица, че първоначално обявеният срок /01.07.2016г./ за получаване на оферти по Обява с изх.№12-00-93/24.06.2016г. за ОП с предмет: "Доставка на колесен трактор и косачка за трева за нуждите на Община Борово" СЕ УДЪЛЖАВА до 04.07.2016г. до 17:00ч.
Информацията за удължаване на срока в РОП

06.07.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

14.07.2016
Договор за доставка на колесен трактор и косачка за трева

*************************************************************************************************

02.06.2016
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Благоустрояване в централната част на гр.Борово"
- Информация за обявата в РОП - 9053440/02.06.2016 г
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-86/02.06.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация

27.06.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

12.07.2016
Договор за възлагане на СМР по обект: "Благоустрояване в централната част на гр.Борово"

*************************************************************************************************

31.03.2016
Публична покана 9051946/31.03.2016г. в РОП с предмет: "Застрахователни услуги за нуждите на Община Борово през 2016г. по обособени позиции”

 
- Заповед за одобряване на Публичната покана
- Технически спецификации, образци на документи и проектодоговор

05.04.2016
Разяснения по обществената поръчка (1) >>

05.05.2016
Протоколи на Комисията за избор на изпълнител на ОП
Договор за застрахователни услуги за нуждите на Община Борово през 2016г.

*************************************************************************************************

01.03.2016
Публична покана №9050921/01.03.2016г. за възлагане на ОП с предмет: Доставка на нов неупотребяван специализиран автомобил, ведно с прилежащото му оборудване, за целите на проект: “Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Борово”, съгласно ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г.,

- Заповед на Кмета на Община Борово за одобряване на Публичната покана
- Публична покана
- Образци на документи в офертата; Методика за оценка на офертите; Техническа спецификация; Проект на договор

17.03.2016
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП на Комисията по Публична покана №9050921/01.03.2016г.

27.04.2016
Договор за доставка на специализиран автомобил по проект BG05M9OP001-2.002-0163-C001

*************************************************************************************************

23.02.2016
Открита процедура за възлагане на ОП №00396-2016-0001/ 23.02.2016г. с предмет: „Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с обособени подзиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ и Обособена позиция №2 – „Реконструкция на улици в община Борово“.

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка
Документация за участие в процедурата
Образци на документи
Методика за оценка на офертите
Техническо задание по об.п.1
Техническо задание по об.п.2

05.04.2016
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2016-0001

18.04.2016
Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти по ОП №00396-2016-0001

22.04.2016
Протокол №2 на Комисията по ОП №00396-2016-0001
Протокол №3 на Комисията по ОП №00396-2016-0001
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП №00396-2016-0001

04.07.2016
Договор за възлагане на ОП по об.п.1
Договор за възлагане на ОП по об.п.2
Информация за възложената поръчка в РОП

02.07.2018
Анекс 1

*************************************************************************************************

02.12.2015
Публична покана №9048402/ 02.12.2015г. в РОП за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2016г.» по обособени позиции
- Заповед №076/01.12.2015г. за одобряване на Публичната покана
- Публичната покана
- Образци на документи в офертата за участие
- Проект на договор

15.12.2015
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП Комисията по Публична покана №9048402
Заповед за избрани изпълнители по обособени позиции по Публична покана №9048402

13.01.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 1
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 3

22.01.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 4
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 6
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 9

03.02.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 8

04.02.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 2
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 5

29.02.2016
Договор за зимно поддържане 2016 по об. позиция 7
Информация за плащания по договорите

*************************************************************************************************

09.09.2015
Публична покана № 9045784/ 09.09.2015г. в РОП с предмет: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“
по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., по две обособени позиции за проект “Превенция на риска от наводнения чрез подобряване на инфраструктурата и въвеждане на интегрирана система за мониторинг в общините Борово и Малу с цел поддържането на безопасността в трансграничния регион”, по Приоритетна Ос 1 и за проект “Промотиране на природното и културното наследство на граничния район при общините Борово и Малу”, по Приоритетна Ос 2.

Заповед № 518/ 09.09.2015г. на Кмета на Община Борово
Публична покана № 9045784/ 09.09.2015г. в РОП
Документация за участие, Образци на документи и Проект на договор

16.09.2015
ОТТЕГЛЕНА със Заповед №532 за оттегляне на Публична покана № 9045784 >>

*************************************************************************************************

09.09.2015
Публична покана №9045777/ 09.09.2015г. в РОП с предмет: „Изготвяне на ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020г.” по две обособени позиции: Об.позиция №1: Изготвяне на идеен проект “Превенция на риска от наводнения чрез подобряване на инфраструктурата и въвеждане на интегрирана система за мониторинг в общините Борово и Малу с цел поддържането на безопасността в трансграничния регион” за кандидатстване за финансиране по Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020г., по Приоритетна Ос 1 и Об. позиция №2: Изготвяне на идеен проект “Промотиране на природното и културното наследство на граничния район при общините Борово и Малу” за кандидатстване за финансиране по Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020г., по Приоритетна Ос 2.
като самото заглавие може да е линк към ПП в РОП -

Заповед № 517/ 09.09.2015г. на Кмета на Община Борово
Публична покана №9045777/ 09.09.2015г. в РОП
Документация за участие
Образци на документи
Проект на договор
Методика за оценка
Технически задания

16.09.2015
ОТТЕГЛЕНА със Заповед №531 за оттегляне на Публична покана № 9045777 >>

*************************************************************************************************

03.08.2015
Открита процедура с №00396-2015-0004/03.08.2015г. в РОП
с предмет: Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” и Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”
Документация за участие в процедура № 00396-2015-0004 >>
Образци на документи в процедура № 00396-2015-0004 >>
Техническо задание за проектиране по об.п.1 по ОП № 00396-2015-0004 >>
Техническо задание за проектиране по об.п.2 по ОП № 00396-2015-0004 >>
Решение за откриване на процедура № 00396-2015-0004 в РОП >>
Обявление за обществена поръчка № 00396-2015-0004 в РОП >>

04.08.2015
Решение за откриване на ОП № 00396-2015-0004/03.08.2015г. >>
Обявление за ОП № 00396-2015-0004/03.08.2015г. >>

09.09.2015
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2015-0004 >>

23.09.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти в ОП № 00396-2015-0004 >>

08.10.2015
Протоколи на Комисията за провеждане на ОП №00396-2015-0004 >>
Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на ОП №00396-2015-0004 >>

20.11.2015
Информация за освободена гаранция за участие >>

07.12.2015
Решение за отмяна на Решение №575/05.10.2015г. за избран изпълнител на ОП №00396-2015-0004 >>
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на ОП №00396-2015-0004 >>

08.01.2016
Информация за освобождаване на гаранции >>

*************************************************************************************************

31.07.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9044411/ 31.07.2015г. в РОП с предмет: “Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово”.
както и:
1. Заповед № 406/ 31.07.2015г. на Възложителя >>
2. Публична покана № 9044411/ 31.07.2015г. >>
3. Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Проект на договор >>

17.08.2015
Протокол на Комисията за избор на изпълнител по Публична покана № 9044411 >>

27.08.2015
Договор за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово >>
Информация за плащания по договора >>

14.09.2015
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

28.07.2015

Публична покана № 9044305 от 28.07.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово”

1. Заповед № 393/ 28.07.2015г. на Възложителя >>
2. Публична покана № 9044305/ 28.07.2015г. >>
3. Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Проект на договор >>

31.07.2015
Публична покана № 9044305 от 28.07.2015г. в РОП е ОТТЕГЛЕНА на 31.07.2015г. със Заповед № 406/31.07.2015г. на Кмета на Община Борово

*************************************************************************************************

26.06.2015

Публична покана с № 9043212/ 26.06.2015г. в РОП с предмет: «Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП «ГФЧ» при Община Борово»

- Публична покана № 9043212/ 26.06.2015г. >>
- Условия за участие, Образци на документи, Техническа спецификация и Проект на
договор >>

- Публичната покана в РОП >>

13.07.2015
Протокол на Комисията за избор на изпълнител по Публична покана №9043212 >>

23.07.2015
Договор за доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП «ГФЧ» при Община Борово >>

28.07.2015
Информация за плащания по договора >>

29.02.2016
Информация за плащания по договора >>

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

16.06.2015
Договор за СМР на обект: Благоустрояване на прилежащия терен към Културен център (читалище) “Игнат Канев” – УПИ ІХ 918 в кв.23 по рег.план на с.Горно Абланово >>


Договор за текущ ремонт /укрепване/ на покривната конструкция на читалището в с.Екзарх Йосиф >>

28.07.2015
Информация за плащания по договорите >>

*************************************************************************************************

30.04.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041369/ 30.04.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Ремонт на общински обекти през 2015г., съгласно Технически спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об. позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатьо» - гр.Борово и 2.Об.позиция №2 - Ремонт на участъци от ОПМ.

Публична покана №9041369/ 30.04.2015г. в РОП >>
Заповед за одобряване на публичната покана и приложенията >>
Публична покана >>
Технически спецификации >>
Образец на Ценово предложение >>
Образец на Техническо предложение >>
Образец на Декларация по чл.47 от ЗОП >>
Количествени сметки >>
Проект на договор >>
Методика за оценка на офертите >>

26.05.2015
Протокол на комисията по ПП № 9041369 >>

04.06.2015
Договор за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>
Договор за възлгагане на СРР по об. позиция №2 >>

13.07.2015
Анекс І към Договор за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>

18.08.2015
Информация за плащания по Договора за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>

14.10.2015
Информация за плащания по Договора за възлагане на СМР по об. позиция №2 >>
Информация за изпълнение на договорите по об.п.1 и об.п.2 >>

*************************************************************************************************

28.04.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041270/28.04.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Ремонт на общински обекти през 2015г., съгласно Технически спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об. позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатьо» - гр.Борово и 2.Об.позиция №2 - Ремонт на участъци от ОПМ.
Публична покана № 9041270/28.04.2015г. в РОП >>
Заповед за одобряване на публичната покана и приложенията >>
Публична покана >>
Технически спецификации >>
Образец на Ценово предложение >>
Образец на Техническо предложение >>
Образец на Декларация по чл.47 от ЗОП >>
Количествени сметки >>
Проект на договор >>
Методика за оценка на офертите >>

ОТТЕГЛЕНА на 30.04.2015г.

*************************************************************************************************

23.04.2015
Открита процедура №00396-2015-0003/ 22.04.2015г. за възлагане на ОП с предмет:
"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.",
- Решение за откриване на процедурата >>
- Обявление за обществената поръчка >>
- Документация за участие в процедурата >>
- Образци на документи >>
- Технически проект >> (190 MB)
- Техническа спецификация >>
- Информация за преписката в РОП >>

16.06.2015
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2015-0003 >>

08.07.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти в ОП №00396-2015-0003 >>

14.07.2015
Протоколи на Комисията по ОП №00396-2015-0003 >>
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2015-0003 >>

13.08.2014
Договор за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>
Анекс №1 към Договора за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>

14.08.2015
Договор за подизпълнение на ОП №00396-2015-0003 >>

25.09.2015
Анекс №2 към Договора за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>

30.03.2016
Информация за изпълнението на договора >>

*************************************************************************************************

15.04.2015
ОП №00396-2015-0002/14.04.2015г. с предмет: Доставка на течни горива – дизел/газьол/ за отопление за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г."
Решение за възлагане на ОП >>
Информация за преписката в РОП >>
07.05.2015
Информация за сключен договор >>
Борсов договор за доставка на гориво за отопление >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

18.12.2015
Информация за плащания през м.11.2015г. >>

15.01.2016
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

13.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016г >>

*************************************************************************************************

16.03.2015
ОП №00396-2015-0001 в РОП с предмет: Доставка са горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово, област Русе.
Решение за откриване на процедура - договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 ЗОП >>
Информация за преписката в РОП >>

31.03.2015
Информация за сключен договор >>
Борсов договор за доставка на горива за МПС

19.06.2015
Информация за плащания през м.05.2015г >>

13.07.2015
Информация за плащания през м.06.2015г. >>

18.08.2015
Информация за плащания през м.07.2015г. >>

15.09.2015
Информация за плащания през м.08.2015г. >>

16.10.2015
Информация за плащания през м.09.2015 г. >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

18.12.2015
Коригирана информация за плащания през м.10.2015 г >>

15.01.2016
Коригирана информация за плащания през м.07.2015г. >>
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.02.2016
Информация за плащания през м.01.2016г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

13.04.2016
Коригирана информация за плащания през м.02.2016г. >>
Информация за плащания през м.03.2016г. >>

*************************************************************************************************

08.12.2014

Публична покана № 9037115/08.12.2014г. с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2015г.» по обособени позиции
Публична покана №9037115 в РОП >>
Заповед за одобряване на Публ.покана №9037115 >>
Документи за участие >>

18.12.2014
Протокол на Комисията и Заповед за определяне на изпълнители по об.позиции >>

12.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.1,6 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.7 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.8 >>

27.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.3 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.5 и 9 >>

29.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.4 >>

16.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

18.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

08.04.2015
Информация за плащания по договорите >>

22.01.2016
Информация за приключване/прекратяване на договорите

*************************************************************************************************

20.11.2014

ОП № 00396-2013-0001 (договаряне без обявление) с предмет: “ДОСТАВКА на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово”

Информация за преписката в РОП >>

Борсов договор за доставка на горива за МПС >>

Информация за плащанията по договора през м.октомври 2014г.

05.12.2014
Информация за плащанията по договора през м. ноември 2014г. >>

20.12.2014
Информация за плащания от второст. разпоредители >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г.>>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

08.04.2015
Информация за плащания през м.03.2015г. >>

17.04.2015
Коригирана информация за плащания през м.02.2015г. >>
Коригирана информация за плащания през м.03.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

28.05.2015
Информация за плащания през м.5.2015г. >>
Информация за приключен договор >>
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>
Информация за преписката и за изпълнението на договора в РОП >>

*************************************************************************************************

20.11.2014
ОП № 00396-2013-0004 (Договаряне без обявление) с предмет: Периодични доставки на прогнозно количество 166000 литра гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителни сезони 2013/2014 и 2014/2015г. по предварителни периодични заявки за доставка франко посочени от възложителя места."

Информация за преписката в РОП >>

Борсов договор за доставка на гориво за отопление >>

Информация за плащанията по договора през м.октомври 2014г.

05.12.2014
Информация за плащанията по договора през м. ноември 2014г >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г. >>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

29.05.2014
Информация за плащания през м.05.2015г.>>
Информация за приключен договор >>
Информация за преписката и за изпълнението на договора в РОП>>

07.07.2015
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>

*************************************************************************************************

17.11.2014
ОП № 00396-2011-0004 с предмет: Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф”, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г.

Информация за преписката в РОП >>

Договор за строителен надзор >>

Информация за изпълнен договор >>

18.11.2014
Информация за гаранции и плащания >>

*************************************************************************************************

28.10.2014
Публична покана №9035273/ 28.10.2014г. с предмет: 
«Зимно поддържане на участъци от пътна мрежа в община Борово /с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник/» по обособени позиции"
Публична покана № 9035273 в РОП >>
цялата документация >>

28.11.2014
Протокол на комисията по публ. покана № 9035273
Договор за зимно поддържане по об.п.1 по публична покана № 9035273
Договор за зимно поддържане по об.п.2 по публична покана № 9035273
Заповед за определяне на изпълнители по публ.покана № 9035273

21.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договорите >>

04.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

*************************************************************************************************

20.08.2014
Публична покана с № 9032875/ 20.08.2014г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Борово, област Русе"

Информация за поръчката в РОП >>

Цялата документация >>

10.09.2014
Протокол от работата на комисията >>

24.09.2014
Договор за изготвяне на проект на ОУП на Община Борово >>

22.12.2014
Информация за плащане по договора >>

08.04.2015
Информация за плащане по договора >>

*************************************************************************************************

22.07.2014
Публична покана № 9032125/ 22.07.2014г. с предмет "Ремонт на пътната и уличната мрежа на терторията на Община Борово през 2014 г"

Публичната покана в РОП >>

Цялата документация >>

13.08.2014
Договор от 11.08.2014 г. за възлагане на поръчката >>

18.08.2014
Протокол от работата на комисията >>

19.11.2014
Анекс към Договор от 11.08.2014г. за възлагане на поръчката >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

14.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

27.01.2015
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение >>

*************************************************************************************************

19.06.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА № 00396-2014-0002 С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО - ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” КЪМ ОБЩИНА БОРОВО

Информация за преписката в РОП >>

цялата документация >>

16.07.2014
Уведомление за отваряне на ценовите оферти >>

31.07.2014
Информация за сключен договор

20.11.2014
Договор за доставка на хранителни продукти >>

20.11.2014
Информация за плащания през м.10.2014г. >>

05.12.2014
Информация за плащания през м.11.2014г >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г. >>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

08.04.2015
Информация за плащания през м.03.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

18.06.2015
Информация за плащания през м.05.2015г. >>

13.07.2015
Информация за плащания през м.06.2015г. >>

14.08.2015
Информация за плащания през м.07.2015г.>>

15.09.2015
Информация за плащания през м.08.2015г. >>

16.10.2015
Информация за плащания през м.09.2015 г. >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

15.01.2016
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

08.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016 г. >>

13.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016г. >>

06.06.2016
Информация за плащания през м.04.2016г. >>

31.01.2017
Обявление за приключване на договор за ОП 00396-2014-0002 за доставка на хранителни продукти

*************************************************************************************************

30.04.2014
Открита процедура ид.№ 00396-2014-0001 за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВО по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обособена позиция №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; Обособена позиция №3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Обособена позиция №4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт.

Информация за преписката в РОП >>

Цялата документация >>

16.05.2014 - Разяснение-1>>

26.05.2014 - Уведомление за промяна на датата и часа на отваряне на офертите >>

10.07.2014 - Уведомление за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в ОП 00396-2014-0001 >>

18.08.2014
Информация за сключен договор >>

09.12.2014
Договор за СМР >>
Приложения към договора >>
Допълнително споразумение към договора >>

12.01.2015
Информация за плащания по договора >>

14.01.2015
Информация за изпълнението на договора >>

04.02.2015
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договора >>

 

*************************************************************************************************

10.01.2014
Публична покана № 9024566/10.01.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Консултантски услуги при отчитане на три проекта,  финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово“, съгласно договор 18/321/00515 от 11.05.2010г.; Обособена позиция №2: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово, съгласно договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г.; Обособена позиция №3: Организация и управление на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово“, съгласно договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г.”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024566

цялата документация >>

14.01.2014
- Разяснение 1 >>
- Разяснение 2 >>

29.01.2014
Уведомление за избран изпълнител >>

18.11.2014
Договор за консултантски услуги >>

05.12.2014
Информация за плащания по договора >>

30.12.2014
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение >>
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

11.12.2013 г.
Публична покана № 9023740/ 11.12.2013г. с предмет «Зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на община Борово през 2014 г. и извършване на спомагателни дейности».

Регистър на ОП >>
цялата документация >>

21.01.2015
Договор за зимно поддържане на РПМ през 2014г. >>
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

29.11.2013 г
Открита процедура № 00396-2013-0005/ 29.11.2013г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по мярка 223 „първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. с Бенефициент Община Борово, област Русе.

Регистър на ОП >>

Цялата документация >>

14.01.2014
Уведомление за отваряне на ценови оферти >>

30.01.2014
Информация за сключен договор >>

09.12.2014
Договор за залесяване >>
Приложения към договора >>
Допълнително споразумение към договора за залесяване >>

18.08.2015
Информация за плащания по договора за залесяване >>

04.09.2015
Допълнително спораземуние №2 към Договора за залесяване >>
Допълнително споразумение №3 към Договора за залесяване >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>

*************************************************************************************************

31.10.2013 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9021698 от 31.10.2013г.
Предмет:
«Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община Борово» по обособени позиции."

Регистър на ОП >>

Цялата документация >>

26.11.2014
Договори за снегопочистване през 2014г. по обособени позиции >>
Прекратени договори за снегопочистване през 2014г. по обособени позиции >>

05.12.2014
Информация за плащания по договорите >>

30.12.2014
Информация за плащания по договорите >>

14.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договорите >>

21.01.2015
Информация за плащания по договорите >>

04.02.2015
Информация за плащания по договорите>>

*************************************************************************************************

11.09.2013

Публична покана № 9019814/11.09.2013г. за възлагане на ОП с предмет:
“Изготвяне на инвестиционно-технически проект по части: конструктивна, електрическа, технологична, геодезия, инженерно-геоложки доклад и проектносметна документация за „Определяне на не по-малко от една най-благоприятна зона за кули за пасивно пожарно наблюдение”, необходими за реализиране на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по ПРСР, мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019814

цялата документация >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

01.08.2013 г.
Открита процедура /с опростени правила/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD” по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проект: «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство».

ИД 00396-2013-0003 в РОП

цялата документация >>

Отговор на запитвания по Документацията:
- част 1 >>
- част 2 >>
- част 3 >>

Отговор № 2 на запитвания по Документацията:
- част 1 >>
- част 2 >>

20.12.2013
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ >>

23.01.2014
Съобщение за спиране на процедурата >>

09.10.2014
Информация за сключен договор >>
Договор за възлагане на поръчката >>

11.12.2014
Информация за освободени гаранции за участие >>

28.07.2015
Информация за плащания по договора >>

18.08.2015
Корекция на информацията за плащания по договора, публикувана на 28.07.2015г. >>
Информация за плащания по договора >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

26.06.2013.

Публична покана № 9016956 с предмет „Изготвяне на технически инвестиционен проект: „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов”, „Първи май” и „Дунав” (част) в село Обретеник, община Борово” за кандидастване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013г. пред ДФЗ – РА.

Поканата в сайта на АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016956

цялата документация >>

Уведомление за избран изпълнител >>

*************************************************************************************************

06.06.2013
"Открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово - Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово.", открита с Обявление № 544527 от 06.06.2013г. в РОП".

цялата документация >>

Относно отварянето на ценовите оферти >>

Информация за сключен договор >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. "Умището", землище на с. Батин.”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9015090

цялата документация >>

техническа спецификация >>

22.12.2014
Договор за СМР >>
Информация за плащане по договора >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

21.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово, съгласно Техническите спецификации и Количествените сметки» - 2013 година"
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014883

цялата документация >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез покупка на леки и специализирани автомобили (употребявани) за нуждите на Община Борово” 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014337

цялата документация >>

*************************************************************************************************

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Доставка канцеларски  материали и консумативи” по Договор № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001 от 22.11.2012г., Проект: „Подкрепи ме!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014222

цялата документация >>

*************************************************************************************************

18.03.2013

ОБЯВА за Инвестиционно предложение:
„Разполагане на лодкостоянка на река Дунав, в землището на село Батин, Община Борово, Област Русе"

Местоположение: село Батин, Община Борово

цялата обява >>

*************************************************************************************************

14.02.2013

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: «ЗАКУПУВАНЕ НА ЕКИПИРОВКА ЗА ГРУПИТЕ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА НАРОДНИ ОБИЧАИ» с три обособени позиции:
Об.п. 1:  Закупуване на народни носии,
Об.п. 2: Закупуване на музикални инструменти,
Об.п. 3:  Закупуване на аудио-визуално оборудване, в изпълнение на Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за отпускане на финансова помощ  по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с бенефициент Община Борово.
 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012241

можете да изтеглите цялата документация >>

 Уведомлениие за избран изпълнител на обществената поръчка с предмет: «Закупуване на екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи» с три обособени позиции по Публична покана ид. № 9012241/ 14.02.2013г.

прочети подробно >>

*************************************************************************************************

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА № 00396-2012-0006 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово” по проект на Община Борово: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

Информация за преписката >>

Цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (5 MB)

Разяснения по документацията за ОП № 00396-2012-0006 >> .doc (1,1 MB)

Разяснения /2/ по Документацията за ОП № 00396-2012-0006:

- разяснения 2.1 >> .jpg (592 KB)

- разяснения 2.2 >> .jpg (634 KB)

- уведомление >> .jpg (236 KB)

26.06.2014 - Уведомление за провеждане на публично заседание на новата Комисия по обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово” по проект на Община Борово, с № 00396-2012-0006 в РОП.

10.07.2014
Уведомление за публично заседание на комисията по ОП №00396-2012-0006 на 14.07.2014г

19.11.2014
Информация за сключен договор >>
Договор за закриване и рекултивация на общинско депо >>

*************************************************************************************************

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:
"„Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г., включващ три обособени позиции", открита с Решение № 608 от 16.11.2012г. на кмета на община Борово

Информация за ОП с номер 00396-2012-0005 в РОП

Цялата документация можете да изтеглите тук >>

Решение за промяна в ОП № 00396-2012-0005 >>

Промяна - Документация за участие >>

Промяна-Образец № 20 - Проекто-договор >>

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в ОП № 00396-2012-0005 >>

22.12.2014
Договор за реконструкция на част от водопр. мрежа >>
Информация за плащание по договор >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

19.01.2015
Анекс І към договора за СМР >>
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>
Информация за изпълнението на договора >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на ОП с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Борово»

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9007282

цялата документация можете да изтеглите тук >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на ОП с предмет «Основен ремонт на общинската пътна мрежа на община Борово
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9005638

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Приложение 1 - административни сведения
2. Приложение 2 - техническо предложение
3. Приложение 3 - ценово предложение
4. Приложение 4 - технически спецификации
5. Приложение 5 - декларация по чл.47
6. Приложение 6 - проекто-договор
7. Приложение 7 - методика оценка
8. Заповед 446
9. Количествена сметка

цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (91 KB)

Допълнение на позиция № 7 към КС за обект " RSE 1003*50012/3//І-5,Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ >>

*************************************************************************************************

Открита процедура по ЗОП
Строителни работи по реализирането на проект "Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово" по договор за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007-2013 г. Строително монтажните работи - предметът на обществената поръчка обхващат: пренареждане на улични бордюри, пренареждане на тротоарна настилка, направа канавки, ремонт на улична настилка, направа подстъпи по тротоари и изграждане на енергоспестяващо улично осветление.

Към портала за обществени поръчки >>

Документация за участие >>
Количествена сметка >>
Приложение 1 - Оферта за участие >>
Приложение 2 - Административни сведения >>
Приложение 3 - Техническо предложение >>
Приложение 4 - Декл. регламенти >>
Приложение 5 - Декларация минимална цена на труда >>
Приложение 6 - Декларация за подизпълнители >>
Приложение 7 - Декларация подизпълнител >>
Приложение 8 - Декларация посещение >>
Приложение 9 - Ценова оферта >>
Приложение 10 - Декларация валидност >>
Приложение 11 - Банкова гаранция за участие >>
Приложение 12 - Банкова гаранция за изпълнение >>
Приложение 13 - Декларация 47 >>
Приложение 14 - Декларация условия+съгл. проектодоговор >>
Приложение 15 - Списък оборудване >>
Приложение 16 - Списък договори >>
Приложение 17 - Проект договор >>
Приложение 18 - Технически спецификации >>
Приложение 19 - Информация оборот >>
Приложение 20 - Списък лица >>
Приложение 21 - Декларация брой работници >>
Приложение 22 - Декларация членове на обединение >>

Изх. № 30-00-275/ 23.08.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ИД № 2012-491598/ 18.07.2012Г.
В РЕГИСТЪРА ЗА ОП

ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: „Реконструкция и благоустрояване на улична мрежа и тротоари по бул. „Шести септември” от ОК 100 до ОК 259 в гр. Борово”, публикувана с Обявление в РОП - ИД № 2012-491598/ 18.07.2012г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
   На основание чл.69, ал.3 от ЗОП във връзка в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: „Реконструкция и благоустрояване на улична мрежа и тротоари по бул. „Шести септември” от ОК 100 до ОК 259 в гр. Борово”, публикувана с Обявление в РОП - ИД № 2012-491598/18.07.2012г., Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 24.08.2012г. /петък/ в 11:30 ч. в Заседателната зала на община Борово.
При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват  участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:       /п/
Кмет на община Борово  

*************************************************************************************************

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на ОП с предмет:
„Авариен ремонт и възстановяване на централен участък от канализация на ул. „Николаевска” в с.Екзарх Йосиф поради слягане на льосова основа”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9003391

Приложение 1 – Методика за оценка >>

Приложение 2 – Техническо предложение >>

Приложение 3 – Ценово предложение >>

Приложение 4 – Техническа спецификация >>

Приложение 5 – Декларация 47 >>

Приложение 6 – Проект договор >>

Количествено-стойностна сметка >>

*************************************************************************************************

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на ОП с предмет: "Аварийно укрепване на терен на ул.Вихрен кв. 48 и 49 в с. Горно Абланово", 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9003368

Приложение 1 – Методика за оценка >>

Приложение 2 – Техническо предложение >>

Приложение 3 – Ценово предложение >>

Приложение 4 – Техническа спецификация >>

Приложение 5 – Декларация 47 >>

Приложение 6 – Проект договор >>

Количествено-стойностна сметка >>

*************************************************************************************************

Прекратяване на откритата процедура за ОП

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
по мярка 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,
Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
с предмет:

„Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.,
включващ три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”

Обособена позиция № 2: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”

Обособена позиция № 3: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Решение на Кмета на община Борово за откриване на поръчката;
2. Обявление за откриване на поръчката;
3. Описание на обекта на поръчкатата;
4. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;
5. Методика за оценяване;
6. Приложения.

цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (8,2 MB)

Промени в обявление ИД 482916 за обществена поръчка  ИД № 00396-2012-0002  на община Борово >>

Корекция на Приложение 5 - Техническо предложение >>

Корекция на Приложение 18 - Техническа спецификация >>

Информация по хода на процедурата >>

Отговори по отправени питания по обществената поръчка:

- Отговор 1 >>(.pdf)
- Отговор 2-1 >>(.pdf)
- Отговор 2-2 >>(.pdf)
- Отговор 3-1 >> (.pdf)
- Отговор 3-2 >> (.pdf)
- Отговор 3-3 >> (.pdf)
- Отговор 4-1 >> (.pdf)
- Отговор 4-2 >> (.pdf)
- Отговор 4-3 >> (.pdf)
- Отговор 4-4 >> (.pdf)