Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Администрация


ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ                                                                 -  52,0 щ.бр.
В т.ч.:

І. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА                       - 32,0 щ.бр.
Кмет на община                                                                      -   1,0 щ.бр.             
Заместник- кмет                                                                     -   2,0 щ.бр.
Секретар на общината                                                             -   1,0 щ.бр.
Финансов контрольор                                                              -   1,0 щ.бр.
Главен архитект                                                                      -   0,5 щ.бр.           
Старши експерт „Управление при кризи, Отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията” (УКОМПССИ)        -  1,0 щ.бр.
ДИРЕКЦИЯ „Финанси, бюджет и местни данъци и такси”          -  8,0 щ.бр.
ДИРЕКЦИЯ „Икономически, административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие”                                                                                 -  8,0 щ.бр.
ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията и общинска собственост“ -  9,5 щ.бр.

ІІ.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА    - 20,0 щ.бр.
В т.ч.:
Кметство Обретеник                                                                  -  4,5 щ.бр.
Кметство Екзарх Йосиф                                                             -  4,5 щ.бр.
Кметство Горно Абланово                                                          -  4,5 щ.бр.
Кметство Батин                                                                          -  4,5 щ.бр.
Кметски наместник на с. Брестовица                                         -  1,0 щ.бр.
Кметски наместник на с. Волово                                                -  1,0 щ.бр.  


Структурно звено и
длъжностни наименования

Име, презиме и
фамилия

Телефон
код 08140

Вътр.
линия

 

GSM

РЪКОВОДНИ  ДЛЪЖНОСТИ

Кмет на община Борово

Валентин Панайотов

22 90; 22 53

115

 

0876 641776

Заместник-кмет

Валерия Борисова

22 90; 22 53

124

 

Заместник-кмет

Ростислав Димов

22 90; 22 53

127

 

0876 641772

Секретар
на община Борово

Галина Петрова

22 90; 22 53

114

 

0894 641 787

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА

Главен архитект

Арх. Николета Добрева

22 53

119

 

 

Финансов контрольор

Миглена Друмева-
Неделчева

22 53

121

 

 

Ст.експерт УКОМПССИ

 

22 53

141

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Директор на дирекция

Миглена Друмева-
Неделчева  

22 53

121

 

0893 352893

Главен специалист
„Счетоводство и  каса”

Валентина Савова

22 53

117

 

 

Главен експерт „Бюджет и
човешки ресурси”

Татяна Стоянова

22 53

113

 

 

Младши експерт
„Счетоводство”

Стефка Христова

22 53

126

 

 

Старши експерт ГРАО

Игнат Игнатов

22 53

116; 136

 

 

Старши експерт ГРАО

Искра Джурова

22 53

116; 136

 

 

Главен счетоводител

Димитър Бонев

22 53

126

 

 

Старши Инспектор  МДТ

Милен Апостолов

22 53

133

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ, АДМИНИСТАТИВНО - ПРАВНИ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Директор на дирекция

Ралица Страхилова

22 53

122

 

 

Юрисконсулт

Димитър Владов

22 53

125

 

 

Младши  експерт
„Образование, култура,  връзки с обществеността, обслужване на общински съвет"

 

22 53

143

 

087 9223273

Специалист  „Социални
дейности,  Проекти и
програми“

Емилия Цанева

22 53

131

 

 

Специалист
"Транспорт и техническа
инфраструктура"

Роза Маркова

22 53

135

 

 

Гл. специалист Деловодство, информационен център, селско стопанство и защита на
потребителите

Донка Янкова

22 53

130

 

 

Специалист "Търговия и
Туризъм"

Даринка Ангелова

22 53

112

 

 

Главен  специалист  МДТ

Иваничка Борисова

22 53

133

 

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Директор на дирекция

Бедрие Исуфова

22 53

120

 

0879  223274

Главен юрисконсулт

Ростислав Димов

22 53

127

 

0876  641772

Гл. специалист
"Устройство на територията"

 Димитринка Колева

22 53

119

 

 

Гл. специалист
"Устройство на територията"

Кичка Митева

22 53

119

 

 

Специалист "Общинска
собственост и гражданска
защита"

Лили Маркова

22 53

141

 

0894 641779

Младши експет "Екологично развитие и общински разходи"

Айтен Саидова

22 53

126

 

 

Специалист  „Приходи от
общинска собственост“

Таня  Йорданова

22 53

126

 

 

Огняр

Славчо Иванов

22 53

 

 

 

Изпълнител

Веселин Иванов

22 53

 

 

 

Работник поддръжка

Веселин Иванов

22 53

 

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА

Кмет на кметство   
с. Обретеник

Любка Стоянова

 

 

0894641780

Главен специалист ФСД и МДТ

Грета Иларионова

08143 27 82

 

 

 

Старши специалист ГРАО

Детелина Янкова

08143 27 82

 

 

 

Шофьор

Асен Асенов

 

 

 

 

Работник поддръжка

Стоян Митев

 

 

 

 

Работник поддръжка

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство с. Екзарх Йосиф

Илия Данев

 

 

 

0888282827

Младши експерт  ФСД и МДТ  

Яница Иванчева

08143 22 97

 

 

 

Старши експерт ГРАО 

Теменужка Калинова

08143 22 97

 

 

 

Шофьор

 

 

 

 

 

Работник поддръжка

Евгения Стефанова

 

 

 

 

Работник поддръжка

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство  с. Горно
Абланово

Росен Иванов

 

 

089 4641786

Специалист  ФСД

Мариета Йорданова

08148 22 64

 

 

 

Специалист  МДТ

Теменужка Цветанова

 

 

 

 

Главен специалист ГРАО

Теменужка Цветанова

08148 23 15

 

 

 

Шофьор

 

 

 

 

 

Работник поддръжка

Наим Асанов

 

 

 

 

 

Кмет на кметство  с. Батин

Бахри Ефраимов

 

 

089 4641772

Главен специалист ФСД и МДТ

Зебурие Кадир

081465 314

 

 

 

Старши специалист ГРАО 

Фатмегюл Мъстънова

081465 314

 

 

 

Шофьор

 

 

 

 

 

Работник поддръжка  Кадир Яшаров         

 

 

 

 

 

 

Кметски наместник на 
с. Брестовица

Светла Георгиева

081462 233

 

 

 

 

Кметски наместник на  
с. Волово

Йордан Велев

081462 266

 

 

089 4641783

 

Заповед № 009/06.11.2019г. на кмета на Община Борово и Устройствен правилник на общинска администрация на Община Борово, Област Русе

 

ИНформация по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 1

Актуализация на информацията  по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 2

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 3

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 4

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 5