Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Администрация


ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ                                                                      - 46,0 щ.бр.
В т.ч.:
І. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНАТА                           -  30,0 щ.бр.
Кмет на община                                                                          -   1,0 щ.бр.            
Заместник- кмет                                                                         -   2,0 щ.бр.
Секретар на общината                                                                -   1,0 щ.бр.
Финансов контрольор                                                                 -   1,0 щ.бр.
Главен архитект                                                                         -   0,5 щ.бр.          
Специалист „Управление при кризи, Отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията” (УКОМПССИ)          -   1,0 щ. бр.
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”                                        -  14,5 щ.бр.
ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”                     - 9,0 щ.бр.

ІІ.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА -  16,0 щ.бр.
В т.ч.:
Кметство Обретеник                                                                     -  3,5 щ.бр.
Кметство Екзарх Йосиф                                                                -  3,5 щ.бр.
Кметство Горно Абланово                                                             -  3,5 щ.бр.
Кметство Батин                                                                             -  3,5 щ.бр.
Кметство Брестовица                                                                    -  1,0 щ.бр.
Кметство Волово                                                                           -  1,0 щ.бр.  

Структурно звено и
длъжностни наименования

Име, презиме и фамилия

Външен телефон
Код 08140

Вътр.
линия

GSM

РЪКОВОДНИ  ДЛЪЖНОСТИ

Кмет на община
Борово

 Валентин Панайотов

22 90; 22 53

115

0876 641 776

Заместник-кмет

  Валерия Борисова

22 90; 22 53

122

 

Заместник-кмет

 Петър Петев

22 90; 22 53

127

 

Секретар на
община Борово

  Галина Петрова

22 90; 22 53

114

0894 641 787

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА

Главен архитект

Арх. Николета Андреева Добрева

22 53

119

 

Финансов контрольор

Миглена Иванова Друмева-
Неделчева

22 53

121

 

Ст. експерт
УКОМПССИ Е

Росица Йорданова Кънева

22 53

141

089 4641779

ДИРЕКЦИЯ “ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ ”

Директор на дирекция

Миглена Иванова Друмева-
Неделчева  

22 53

121

0893352893

Главен специалист
„Счетоводство и каса”

 Валентина Енчева Савова

22 53

117

 

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси”

 Татяна Кирилова Стоянова

22 53

113

 

Главен експерт          „Общинска собственост ”

 Бедрие Ахмедова Исуфова

22 53

118

 

Младши експерт „Счетоводство”

 Петя Георгиева Петкова

22 53

126

 

Главен юрисконсулт

 Гергана Йорданова Янакиева

22 53

125

 

Главен експерт „Правно обслужване ”

 Антоанета Петрова Минкова

22 53

139

 

Старши експерт „ГРАО”

 Игнат Великов Игнатов

22 53

116;136

 

Мл.експерт „ГРАО“

 Искра Колева Джурова

22 53

116;136

 

Главен счетоводител

Илияна Йорданова Пенчева

 22 53

126

 

Специалист "Обслужване на Общински съвет, Търговия и Туризъм"

  Атанаска Атанасова

22 53

112

 

Старши Инспектор
„ Местни данъци и такси”

 Таня Анчева Георгиева

22 53

133

 

Ст. Специалист
„Местни данъци и такси”

 Иваничка Великова Борисова

22 53

133

 

ДИРЕКЦИЯ „ СПEЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ”

 Директор на дирекция

в.и.д. Силвия Иванова Ламбева 

22 53

127

087 6641774

Гл. специалист
"Устройство на
територията"

Илиян Кънев

22 53

119

 

Гл.експерт „Проекти и програми, връзки с обществеността"

 Ралица Любомирова Страхилова

22 53

120

087 9223273

Мл.експерт
„Устройство на
територията”

 Иван Йорданов Иванчев

22 53

119

087 6641772

Мл. експерт
"Транспорт и техн. инфраструктура"

 Милена Миланова Кръстева

22 53

139

 

Гл. специалист Деловодство, информац. център, селско стопанство и защита на потребит.

 Донка Димитрова Янкова

22 53

112

 

Огняр

 Петър Иванов Христов

22 53

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА

Кмет на кметство   
с. Обретеник

 Любка Димитрова Стоянова

08143 22 53

 

089 4641780

Главен специалист ФСД и МДТ

 Грета Великова Иларионова

08143 22 80

 

 

Старши специалист ГРАО с. Обретеник

 Детелина Кръстева Янкова

08143 27 82

 

 

 

Кмет на кметство
с. Екзарх Йосиф

 Илия Иванов Данев

0888282827

 

089 4641782

Младши експерт  ФСД и МДТ  с. Екзарх Йосиф

 Яница Йорданова Иванчева

08143 22 97

 

 

Ст. експерт ГРАО 
с. Екзарх Йосиф

 Теменужка Илиева Калинова

08143 22 97

 

 

Шофьор

 Камен Петков Христов

 

 

 

 

Кмет на кметство
с. Горно Абланово

 Росен Иванов Иванов

08148 22 80

 

089 4641786

Главен специалист ФСД и МДТ

 Анелия Иванова Георгиева

08148 22 64

 

 

Главен специалист ГРАО

 Теменужка Димитрова Цветанова

08148 23 15

 

 

 

Кмет на кметство
с. Батин

 Бахри Ибраимов Ефраимов

081465 280

 

089 4641772

Главен специалист ФСД и МДТ

 Зебурие Ахмед Кадир

081465 314

 

 

Старши специалист ГРАО  с. Батин    

 Фатмегюл Ашимова Мъстънова

081465 314

 

 

Шофьор

 Назми Мъстънов Садулов

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство
с. Брестовица

 Светла Петкова Георгиева

081462 233

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство    
с. Волово

 Йордан Рачев Велев

081462 266

 

089 4641783

 

ИНформация по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 1

Актуализация на информацията  по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 2

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 3

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 4

Актуализация на информацията по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ - 5