Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Решения

 

30.11.2023
27.11.2023

Решение № 4 Относно: Промяна в поименния състав на постоянните комисии на Общински съвет Борово.
Решение № 5 Относно: Определяне броя и избор на заместник-председатели на Общински съвет – Борово.

 

09.11.2023
17.11.23
Решени
е № 1 Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет, съгласно процедурни правила, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, за избиране на председател на общински съвет с тайно гласуване.
Решение № 2 Относно: Избор на Председател на Общински съвет Борово
Решение № 3 Относно: Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

25.10.2023
20.10.2023
Решение
№ 551 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.07.2023г. до 30.09.2023г./вкл./
Решение  № 552 Относно: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.07.2023 г. - 30.09.2023г.
Решение № 553 Относно: Промени в структурата на Общинската администрация.
Решение № 554 Относно: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ с вх. № 94Т-06-1/19.09.2023г.
Решение № 555 Относно: Промени в Инвестиционната програма за 2023 г. – Актуализация № 1
Решение № 556 Относно: Подадена Молба-декларация с вх. № 94М-167-1/21.09.2023 г. и отпускане на еднократна финансова помощ
Решение № 557 Относно: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2023 г. за периода от приемането на бюджета за 2023 г. до 30.09.2023 г.
Решение № 558 Относно: Промени в бюджета на Община Борово за 2023г.
Решение № 559 Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Борово и кметове на кметства с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, с. Горно Абланово и с. Батин.
Решение № 560 Относно: допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на  транспортните разходи в Приложение № 13 към т.6.2. „Образование“ към Решение № 542 по Протокол №50/18.09.2023г.
Решение № 561 Относно: утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина на Община Борово за 2023 година.

 

18.09.2023
20.09.2023

РЕШЕНИЕ № 542 Относно: Приемане бюджета на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 543 Относно: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0017-C01 / 13.06.2023г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 544 Относно: Издаване на запис на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0017-C01 / 13.06.2023г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
РЕШЕНИЕ № 545 Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Борово за 2022г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2022 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода 01.01.2022г.-31.12.2022г.
РЕШЕНИЕ № 546 Относно: Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово
РЕШЕНИЕ № 547 Относно: Отпускане на еднократна помощ на лицето Пламен Фердинандов Йорданов с постоянен адрес с. Обретеник, общ. Борово, област Русе, ул. «Първи май» № 32.
РЕШЕНИЕ № 548 Относно: Подадено Искане от Силвана Иванова Янкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
РЕШЕНИЕ № 549 Относно: подадено искане от Айсел Таир Мъстънова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
РЕШЕНИЕ № 550 Относно: Отмяна на Решение № 532 по Протокол № 48/26.07.2023 г. на Общински съвет-Борово относно продажба на УПИ VIII-701 в кв. 76 по регулационния план на с. Обретеник, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.

 

23.08.2023
26.08.2023

РЕШЕНИЕ № 540 Относно: Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони) по Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027
РЕШЕНИЕ № 541 Относно: Даване на съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи.

 

 

26.07.2023
31.07.2023

РЕШЕНИЕ № 524 Относно: относно Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г. на Общински съвет гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 525 Относно: Даване на съгласие за разходване на средства от Проект № BG05SFPR002-2.001-0092-C01 „Грижа в дома за жителите на община Борово“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на труда и социалната политика и Община Борово и проекта на решение.
РЕШЕНИЕ № 526 Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на Общинска администрация през първото полугодие на 2023г.
РЕШЕНИЕ № 527 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Борово за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 година.
РЕШЕНИЕ № 528 Относно: Отчет за получените от кмета на Община Борово  средства за командировки за периода от 01.04.2023 г. до 31.06.2023 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 529 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г./вкл./
РЕШЕНИЕ № 530 Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 531 Относно: Продажба на УПИ XIV – 693 в кв.76 по регулационния план на с. Обретеник, на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 532 Относно: Продажба на УПИ VIII - 701 в кв.76 по регулационния план на с. Обретеник, община Борово, чрез публичен търг с явно наддаване.
РЕШЕНИЕ № 533 Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Борово, одобрен с Решение №211 по Протокол №15/25.01.2017г. г. на Общински съвет-Борово.
РЕШЕНИЕ № 534 Относно: Даване на съгласие Община Борово, съвместно с Община Иваново и Община Русе да учреди МИРГ /Местна инициативна рибарска група/ с водещ партньор Община Русе.
РЕШЕНИЕ № 535 Относно: Определяне на състав на комисия от служители на общинската администрация за проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
РЕШЕНИЕ № 536 Относно: Предложение за включване на Основно училище „П. Р. Славейков“- с. Обретеник като средищно училище, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. в Списъка на средищните детски градини и училища за 2023/2024 учебна година.
РЕШЕНИЕ № 537 Относно: Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум, в общинските училища на територията на Община Борово, за учебната 2023/2024 г.
РЕШЕНИЕ № 538 Относно: получено Писмо с вх. № 12-09-3/12.06.2023 година от Агенция «Пътна инфраструктура» и обявяване във връзка с това имоти и части от имоти – публична общинска собственост, в частна общинска собственост.
- Приложение 1
- Приложение 2
РЕШЕНИЕ № 539 Относно: Откриване на процедура по изготвяне на предложение за 1 съдебен заседател за Окръжен съд-Русе от района на Общински съвет-Борово.

 

 

28.06.2023
03.07.2023
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на ОбС и Програма за работата на ОбС Борово за второто полугодие на 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г., изм. и доп. с Решение № 503/26.04.2023 г. на Общински съвет гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ при Община Борово, Област Русе.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0092-С01 „Грижа в дома за жителите на община Борово“
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Информация за подготовката на Община Борово за пожароопасен оперативен сезон 2023 г.
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 479 по Протокол № 41/28.02.2023г. на ОбС - Борово за промяна предназначението на имоти-общинска собственост
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на средства от приключил Проект № BG05M9OP001-6.004-0135 „Патронажна грижа+в община Борово”, по процедура BG05M9OP001-6.004 ”Патронажна грижа + ”, осъществен се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

31.05.2023
06.06.2023

Решение № 505 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка в гр. Борово“ за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
Решение  № 506 ОТНОСНО: Приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2022 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.
Решение № 507 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 г.
Решение № 508 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.830 по КК на гр. Борово на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя – частна общинска собственост
Решение № 509 ОТНОСНО: Утвърждаване на максимална цена за добив и транспорт на един пространствен куб. м. дървесина за 2023 година и определяне на цени за продажба на стояща дървесина на корен на предвидените за добив дървесни видове през 2023 година.
Решение № 510 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 511 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на помощи на жители на Община Борово.
Решение № 512 ОТНОСНО: Разполагане на паметник на Игнат Канев от с. Горно Абланово.
Решение № 513 ОТНОСНО: Приемане на Годишни отчети за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2022 г. на читалищата в Община Борово.
Решение № 514 ОТНОСНО: получена Покана за свикване на редовно общо събрание от Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Канев» АД и упълномощаване на представител на Община Борово в общото събрание.

 

12.05.2023
12.05.2023

Решение № 504 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване  изработване на Проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ на водопровод от ПИ 02854.101.132 от с. Батин до ПИ 02854.205.148 до ловна хижа, остров „Батин“ в землището на с. Батин, Община Борово за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие-ДП Габрово.

 

28.04.2023
26.04.2023

Решение № 492 Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти общинска собственост, и разрешаване изработване на ПУП за разширяване на площта за изграждане на ФЕЦ на „ХЕЛИУС АКТИВ“ ЕООД;
Решение № 493 Относно: Даване на съгласие за прекратяване на Рамкови споразумения с Хелиус Актив ЕООД и с Уинд Актив ЕООД.
Решение № 494  Относно: Отмяна на Решение № 391 по Протокол № 33/27.07.2022 г. на Общински съвет-Борово, относно отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – паркинг, разположен в кв. 11 по регулационния план на с. Волово, общ. Борово – публична общинска собственост.
Решение № 495 Относно: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г./вкл./.
Решение № 496 Относно: Отчет за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г./вкл./.
Решение № 497 Относно: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 1, т.1.3.1. „общинска администрация и други дейности“ към Решение № 448 по Протокол №39/21.12.2022г.
Решение № 498 Относно: Приемане на Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово за 2023 година.  
Решение № 499 Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.
Решение № 500 Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Борово 2023-2024 г
Решение № 501 Относно: Приемане на Краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Борово 2023-2026.
Решение № 502 Относно: Публикуван на интернет страницата на Община Борово Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Решение № 503 Относно: Изменение и допълнение на т.1.1 от Решение № 468/28.02.2023 г. Общински съвет гр. Борово.

 

22.03.2023
20.03.2023

Решение 486 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за 2022 г. за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.
Решение 487 ОТНОСНО: Подадено Искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение 488 ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на територията на Община Борово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Решение 489 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 3, т.1.3.3. „социални дейности“ към Решение № 448 по Протокол №39/21.12.2022г.
Решение 490 ОТНОСНО: Определяне на застроените имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Решение 491 ОТНОСНО: Приемане на показатели със срок от 01.04.2023г. до 31.12.2023г.

 

13.03.2023
13.03.2023г /извънредно заседание/

Решение № 484 ОТНОСНО: Писмена покана от управителя на ВиК ООД-гр. Русе за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците.“
Решение № 485 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на Асоциацията по ВиК-Русе за свикване на редовно присъствено заседание  Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.

 

07.03.2023
28.02.2023

Решение № 467 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2023 година
Решение № 468 ОТНОСНО: Приемане на някои показатели, които да са в сила от 01.01.2023година до приемане бюджета на Община Борово за 2023година.;
Решение № 469 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Борово и резултати от нейното управление през 2022 година.;
Решение № 470 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 752 в кв. 75 в с. Обретеник на лице, притежаващо право на собственост върху законно изградена сграда, построена върху земя - частна общинска собственост.
Решение № 471 ОТНОСНО: Продажба на УПИ VIII - 543 в кв. 26 в с. Горно Абланово, община Борово с площ 800 кв.м., чрез публичен търг с явно наддаване.;
Решение № 472 ОТНОСНО: Приемане на План за провеждане на заседания на Общински съвет Борово и Програма за работата на Общински съвет Борово за първото полугодие на 2023година.;
Решение № 473 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет-Борово и на неговите комисии за периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022година.
Решение № 474 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Борово, касаещи дейността на общинска администрация през второто полугодие на 2022 година.
Решение № 475 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 1 по т.1.3.1 към Решение № 448 по Протокол 39 /21.12.2022 г.
Решение № 476 ОТНОСНО: Приемане на Доклад на Община Борово за 2022 година в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/ на Област Русе.
Решение № 477 ОТНОСНО: Допълнение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи в Приложение № 2 по т.1.3.2 към Решение №448 по Протокол № 39/ 21.12.2022 година.
Решение № 478 ОТНОСНО: Отчет на работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ за изминалата 2022 година.
Решение № 479 ОТНОСНО: Промяна предназначението на имоти - общинска собственост
Решение № 480 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Борово.
Решение № 481 ОТНОСНО: Мотивирано предложение за разрешаване изработване на Проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за УПИ I - за поликлиника и УПИ II - училище, спортна зала, общежитие, работилница към училището, кв. 36 по плана на гр. Борово, ул. "Климент Охридски" и ул. "Белите брези.
Решение № 482 ОТНОСНО: Решение за предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд, находящи се на територията на община Борово за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2023/ 2024 година.„
Решение № 483 ОТНОСНО: Утвърждаване обема на ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2023 година.

 

06.02.2023
25.01.2023

Решение № 456 ОТНОСНО: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 година.
Решение № 457 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси – безлихвен заем от централния бюджет.
Решение № 458 ОТНОСНО: Отчет за получените от кмета на Община Борово средства за командировки за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г./вкл./.
Решение № 459 ОТНОСНО: Подадено искане за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете по чл. 4 от ПРУОЕФПРДБОБ.
Решение № 460 ОТНОСНО: Отчет за получените от Председателя на Общински съвет – Борово командировъчни пари за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.
Решение № 461 ОТНОСНО: Кандидатстване по Проект „Красива България“ – Кампания 2023г. на община Борово.
Решение № 462 ОТНОСНО: Получена Покана от Председателя на АВиК-Русе за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията и необходимост от определяне на представител на Община Борово.
Решение № 463 ОТНОСНО: Получена писмена покана от управителя на „ВиК“ ООД-гр.Русе за свикване на неприсъствено Общо събрание.
Решение № 464 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Борово за 2023г. и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Борово за 2022г.
Решение № 465 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“ за изминалата 2022г.
Решение № 466 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово, считано от 01.12.2022