Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2009


28.12.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 307 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 308 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 309 ОТНОСНО: Приемане на план-сметка в дейност „Чистота” за 2010 г. и определяне на такса битови отпадъци за 2010г.

РЕШЕНИЕ № 310 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 19 на ОбС Борово за определяне размера на местните данъци на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 311 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление.
РЕШЕНИЕ № 312 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 313 ОТНОСНО: Преобразуване на обект от частна в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 314 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 16 на ОбС Борово за общинските жилища и приемане на нова Тарифа за определяне на наемните цени към Наредбата.
РЕШЕНИЕ № 315 ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие, читалище „Искра”, гр. Борово и читалище „Христо Ботев”, с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 316 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, за поставяне на кошери с пчелни семейства.
РЕШЕНИЕ № 317 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение-училищен бюфет, разположено в ОУ-Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 318 ОТНОСНО: Закупуване на предпазни очила за работа с видеодисплей на Председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 319 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна безвъзмездна помощ в полза на Мария Русанова Младенова от с. Екзарх Йосиф.
РЕШЕНИЕ № 320 ОТНОСНО: Приемане на решение за именуване на Дневен център за деца с увреждания и Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения.
РЕШЕНИЕ № 321 ОТНОСНО: Временно захранване със собствени бюджетни средства на извънбюджетните сметки във връзка с изпълнение на проекти по Оперативните програми.
25.11.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 294 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 295 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” по ЗМДТ към 31.10.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 296 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 297 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 298 ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на кошери с пчелни семейства.
РЕШЕНИЕ № 299 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за изграждане на обект на техническата инфраструктура.
РЕШЕНИЕ № 300 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 301 ОТНОСНО: Промяна в размера на възнаграждението на Председателя на ОбС Борово и общинските съветници.
РЕШЕНИЕ № 302 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г., в частта за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 303 ОТНОСНО: Определяне на месечното възнаграждение на председателя на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 304 ОТНОСНО: Утвърждаване на промяна в списъка на длъжностите и лицата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”, с. Брестовица, които имат право на транспортни разходи.
РЕШЕНИЕ № 305 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 283/28.10.2009 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 306 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2009-2010 г.

28.10.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 283 ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за изграждане на „Вятърен и фотоволтаичен парк Обретеник” с обща инсталирана мощност 50 МВт.
РЕШЕНИЕ № 284 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за номиниране на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд, гр. Русе.
РЕШЕНИЕ № 285 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г., в частта му за делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 286 ОТНОСНО: Предложение за поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг /ЗОД/ във връзка с изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на водите на територията на град Борово, община Борово.”
РЕШЕНИЕ № 287 ОТНОСНО: Отчет за получените от Кмета на община Борово командировъчни пари за периода 01.07.2009 г.-30.09.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 288 ОТНОСНО: Допълнително финансиране на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциалната местна инициативна група на територията на общините Борово и Ценово”.
РЕШЕНИЕ № 289 ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура.
РЕШЕНИЕ № 290 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот-държавна собственост.
РЕШЕНИЕ № 291 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект и съфинансирането му с 20% по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по програмата на МТСП „Красива България”.
РЕШЕНИЕ № 292 ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд, гр. Русе.
РЕШЕНИЕ № 293 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

30.09.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 273 ОТНОСНО: Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 274 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 275 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 276 ОТНОСНО: Предложение за поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг /ЗОД/ във връзка с изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на водите на територията на град Борово, община Борово.”
РЕШЕНИЕ № 277 ОТНОСНО: Преобразуване на имоти от частна в публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 268/29.07.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 279 ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на персонала в системата на средното образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи, считано от 01.09.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 280 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проекти и съфинансирането им с 20 % по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” по програмата на МТСП „Красива България”.
РЕШЕНИЕ № 281 ОТНОСНО: Промяна в състава на МКОРС в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 282 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ахмед Мехмедов Юсеинов.

29.07.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 254 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 255 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 200/25.02.2009 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 256 ОТНОСНО: Финансиране на разходи на Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра-Лом 2008”.
РЕШЕНИЕ № 257 ОТНОСНО: Отчет за получените командировъчни пари от Кмета на общината през първото полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 258 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на паралелки с брой ученици под минималния.
РЕШЕНИЕ № 259 ОТНОСНО: Начин на добиване и предоставяне на дърва за огрев от Общинския горски фонд за нуждите на населението и общинските структури за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 260 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 261 ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинска администрация, през първото полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 262 ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 263 ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 264 ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност на ликвидатора на общинската фирма „Борово” ЕООД.
РЕШЕНИЕ № 265 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за предоставяне на информационни и комуникационни услуги в населените места в общината.
РЕШЕНИЕ № 266 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение.
РЕШЕНИЕ № 267 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на ОбС Борово за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Промяна в предназначението на част от имот, представляващ пасище, мера в терен за изграждане на обект от техническата инфраструктура.
РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г. за рехабилитация и благоустрояване на публична инфраструктура – тротоари, улично осветление и др. в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 270 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект за подобряване на публична инфраструктура по бул. „6-ти септември” в гр. Борово по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 271 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект за подобряване на облика на гр. Борово чрез рехабилитация и благоустрояване на публична инфраструктура – паркове, градини, озелениени площи и терените в историко-етнографския комплекс в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 272 ОТНОСНО: Преотреждане на терени за обществено ползване и озеленени площи – публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Борово.

24.06.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 242 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 243 ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение – училищен бюфет, разположено на приземния етаж в сградата на СОУ „Св. Климент Охридски” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 244 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на автомат за топли напитки в сградата на ЦСРИ „Детелина” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 245 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещение, намиращо се в сграда-частна общинска собственост в гр. Борово на юридическо лице на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 246 ОТНОСНО: Подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 247 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 248 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово за безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
РЕШЕНИЕ № 249 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 250 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Галя Петрова Кръстева от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 251 ОТНОСНО: Определяне на размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 252 ОТНОСНО: Допълване на Решение № 233/27.05.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 253 ОТНОСНО: Разни. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

27.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ № 230 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 231 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 232 ОТНОСНО: Финансови резултати от дейността на звеното „Приходи в общинския бюджет” по ЗМДТ към 30.04.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 233 ОТНОСНО: Временно захранване със собствени бюджетни средства на извънбюджетна сметка за реализацията на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
РЕШЕНИЕ № 234 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 235 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени, намиращи се в гр. Борово за поставяне на автомати за топли напитки.
РЕШЕНИЕ № 236 ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен с площ от 5 кв.м., разположен в УПИ ІІ 628 в кв. 36 по плана на гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 237 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.
РЕШЕНИЕ № 238 ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна помощ на Борис Конов Белоперкин от гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 239 ОТНОСНО: Предоставяне на дървен материал на Ибрайм Мехмедов Исмайлов от с. Волово.
РЕШЕНИЕ № 240 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на предварителни преговори за изграждане на фотоволтаичен парк на територията на общината.
РЕШЕНИЕ № 241 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово за безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

29.04.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 219 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 220 ОТНОСНО: Вътрешна и компенсирана промяна между обектите в Инвестиционната програма на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 221 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 222 ОТНОСНО: Допълване на списъка на животновъдите за заплащане на единица площ по населени места.
РЕШЕНИЕ № 223 ОТНОСНО: Утвърждаване на план и годишен обем на ползванията в горския фонд на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 224 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Борово през 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 225 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект за създаване на посетителски център в гр. Борово по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 226 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Борово с проект за създаване на зона за наблюдение и отдих в с. Батин по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 227 ОТНОСНО: Разрешение за съфинансиране на проект към фонд „Социално подпомагане”.
РЕШЕНИЕ № 228 ОТНОСНО: Разрешение за кандидатстване и безвъзмездно предоставяне на общинска собственост по проектно предложение – пилотна фаза на операция „Социално предприемачество”.
РЕШЕНИЕ № 229 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот чрез дарение в с. Горно Абланово.

25.03.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 211 ОТНОСНО: Определяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд и предоставянето им за общо ползване.
РЕШЕНИЕ № 212 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбС.
РЕШЕНИЕ № 213 ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за отдаден под наем общински обект „Селски здравен участък” в с. Батин.
РЕШЕНИЕ № 214 ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на кмета на общината.
РЕШЕНИЕ № 215 ОТНОСНО: Годишен доклад за изпълнение на концесионни договори.
РЕШЕНИЕ № 216 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на община Борово 2007-2013 г.
РЕШЕНИЕ № 217 ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 218 ОТНОСНО: Одобряване на проектни дейности по проект на читалище „Самообразование”, с. Екзарх Йосиф, насочен по Програмата за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” и предоставяне на право за безвъзмездно ползване на читалищната сграда и прилежащата й площ за целите на проекта.

25.02.2009 г.
РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Отчет за годишното касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 г.
РЕШЕНИЕ № 200 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 201 ОТНОСНО: Промяна на стойността на храноден в ОДЗ „Славейче”.
РЕШЕНИЕ № 202 ОТНОСНО: Утвърждаване на поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа, съгласно целева субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 203 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 204 ОТНОСНО: Финансиране на интегриран воден проект по оперативна програма „Околна среда” в гр. Борово.
РЕШЕНИЕ № 205 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на общински Обществен съвет за работа с малцинствата /ромите/ на територията на община Борово.
РЕШЕНИЕ № 206 ОТНОСНО: Финансиране на интегриран воден проект по Оперативна програма „Околна среда” в с. Обретеник.
РЕШЕНИЕ № 207 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 188/28.01.2009 г. на ОбС Борово
РЕШЕНИЕ № 208 ОТНОСНО: Избор на заместници на представителите на община Борово в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 209 ОТНОСНО: Съфинансиране на дейности по проект „Красива България” – обект „Защитено жилище за младежи и девойки с увреждания.
РЕШЕНИЕ № 210 ОТНОСНО: Съфинансиране на дейности по проект „Красива България” – обект „Дневен център за деца с увреждания.