Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив на решенията 2015

 

23.12.2015
17.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 27 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 28 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на заседания на ОбС - Борово и на неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 29 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. в частта местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 30 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 31 ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в общината.
РЕШЕНИЕ № 32 ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за реда и условията за отпускане на помощи на жителите на Община Борово (ПРУОПЖОБ).
РЕШЕНИЕ № 33 ОТНОСНО: Допълнение на Общински план за развитие на Община Борово 2014-2020г.
РЕШЕНИЕ № 34 ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното стопанисване.
РЕШЕНИЕ № 35 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 г.
РЕШЕНИЕ № 36 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово през 2016 година.
РЕШЕНИЕ № 37 ОТНОСНО: Определяне на средна месечна посещаемост в групите на ОДЗ „Славейче” в гр. Борово и във филиалите в с. Обретеник и с. Горно Абланово за учебната 2015/2016г.
РЕШЕНИЕ № 38 ОТНОСНО: Предложение за лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Районен съд - гр.Бяла.
РЕШЕНИЕ № 39 ОТНОСНО: Приемане на „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Борово за 2016 г.”
РЕШЕНИЕ № 40 ОТНОСНО: Одобряване на Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 41 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Кабелнет” ООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.
РЕШЕНИЕ № 42 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване и преминаване на подземен оптичен кабел с цел реализиране на инвестиционно предложение на фирма „Нетуоркс-България” ЕООД за разширяване обхвата на електронната съобщителна мрежа на фирмата.

 

21.12.2015
10.12.2015
РЕШЕНИЕ № 25 ОТНОСНО: Прекратяване на членството на Община Борово в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Борово, Две могили, Иваново” (СНЦ „МИГ-общини Борово, Две могили, Иваново”).
РЕШЕНИЕ № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за създаване на местна инициативна група с участието на общините Бяла и Борово и представители на стопанския и нестопанския сектор за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

30.11.2015
24.11.2015

РЕШЕНИЕ № 3 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 4 ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 5 ОТНОСНО: Определяне броя и избор на заместник-председатели на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 6 ОТНОСНО: Промяна на общата численост и структура на общинска администрация по Решение №102 от Протокол №9 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 7 ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 8 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на Председателя на ОбС.
РЕШЕНИЕ № 9 ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници.
РЕШЕНИЕ № 10 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на Община Борово за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 11 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013г. по мярка 223 от ПРСР 2007-2013г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”.
РЕШЕНИЕ № 12 ОТНОСНО: Информация за подготовката на общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация за снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативен сезон 2015-2016 г.
РЕШЕНИЕ № 13 ОТНОСНО: Участие в предстоящо заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК – Русе по повод подписване на Договор с оператора „ВиК” ООД - Русе и съгласуване на допълнителен Бизнес план за развитие дейността на „ВиК” ООД до 31.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 14 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в образованието.
РЕШЕНИЕ № 15 ОТНОСНО: Определяне на представители на община Борово в сдружения на местните власти.
РЕШЕНИЕ № 16 ОТНОСНО: Определяне на представител на ОбС Борово в Общото събрание на НСОРБ.
РЕШЕНИЕ № 17 ОТНОСНО: Членство на председателя на ОбС Борово в Националната асоциация на председателите на ОбС в Република България.
РЕШЕНИЕ № 18 ОТНОСНО: Определяне на представител на ОбС Борово в Областния съвет за развитие на област Русе.
РЕШЕНИЕ № 19 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет в Асоциация общински гори /АОГ/.
РЕШЕНИЕ № 20 ОТНОСНО: Избор на комисия, изготвяща предложения за лицата, които отговарят на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт.
РЕШЕНИЕ № 21 ОТНОСНО: Приемане на план за провеждане на заседания на ОбС – Борово за декември 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 22 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на деца (близнаци) – Стефан Тодоров Тотев и Момчил Тодоров Тотев.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за социално-битови потребности на Бонка Янкова Радева от гр.Борово.
РЕШЕНИЕ № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Ибрям Асанов Ибрямов.

11.11.2015
06.11.2015

РЕШЕНИЕ № 1 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Борово.
РЕШЕНИЕ № 2 ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изработване на проект за
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

 

*********************************************************************************************************

 

16.10.2015
12.10.2015

РЕШЕНИЕ № 613 ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на община и на кметство.
РЕШЕНИЕ № 614 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” във връзка с промени в стойностните и натуралните показатели на социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 615 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. в делегирани от държавата дейности във функция „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи” във връзка с промени в стойностните и натуралните показатели на социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 616 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на Община Борово за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 617 ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на ОС на Асоциация по ВиК - Русе, насрочено на 14.10.2015г. от 11:00 ч. в Зала “Св.Георги”, ет.6 в сградата на Областна администрация – град Русе.
РЕШЕНИЕ № 618 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Ибрям Асанов Ибрямов.
РЕШЕНИЕ № 619 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Джем Нюрал Нежмиев.
РЕШЕНИЕ № 620 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на маломерни /паралелки с пълняемост под минимума/ и слети паралелки в училищата в община Борово, след настъпили промени в броя на учениците за учебната 2015/2016 година след 15.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 621 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор за отпускане на финансова помощ №18/226/00423 от 22.12.2014г. по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”.

 

28.09.2015
23.09.2015

РЕШЕНИЕ № 612 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Борово за участие в Комисията за изработване на Областна здравна карта за област Русе

 

18.09.2015
16.09.2015

РЕШЕНИЕ № 590 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2015 г. за периода от 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 591 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен общински дълг, приета с Решение № 340/24.02.2010 г., протокол № 28/24.02.2010 г., изм. с Решение №365/26.02.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 592 ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на община Борово и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 593 ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства към 31.12.2014 г. и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Борово за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 594 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 23 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Борово, приета с Решение № 105 по Протокол № 9 от 30.05.2012г. на ОбС-Борово.
РЕШЕНИЕ № 595 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите и защита на общественото имущество на територията на община Борово на ОбС- Борово.
РЕШЕНИЕ № 596 ОТНОСНО: Приемане на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 597 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Бела Стоянова Петрова.
РЕШЕНИЕ № 598 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Савка Димитрова Русева.
РЕШЕНИЕ № 599 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Рамадан Асанов Неджибов.
РЕШЕНИЕ № 600 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Ивелин Манев Манев.
РЕШЕНИЕ № 601 ОТНОСНО: Одобряване на Договора за партньорство между Община Борово и Община Русе в рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе”, финансиран по Българо-швейцарската програма сътрудничество.
РЕШЕНИЕ № 602 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на групи със свръхпълняемост в ОДЗ „Славейче”, Община Борово
РЕШЕНИЕ № 603 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на общински имот за засаждане на трайни насаждения в землището на с.Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 604 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на общински имоти за засаждане на трайни насаждения в землището на с.Батин и землището на с.Волово
РЕШЕНИЕ № 605 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 606 ОТНОСНО: Продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1574 по кадастралната карта на гр.Борово, област Русе, ул. „Любен Каравелов” №16, с площ от 876 кв.м.- частна общинска собственост с АОС №1415/26.05.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 607 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещение, намиращо се в сграда-частна общинска собственост в гр.Борово, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 608 ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на помещение, намиращо се в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 в гр.Борово-частна общинска собственост, на юридически лица на бюджетна издръжка.
РЕШЕНИЕ № 609 ОТНОСНО: Определяне на застроени имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
РЕШЕНИЕ № 610 ОТНОСНО: Промяна на решение № 556 по Протокол №44 / 27.05.2015г.
РЕШЕНИЕ № 611 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се предоставят помещения за реализацията на проекта по процедура BG05М9ОР001 – 2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 

10.09.2015
08.09.2015

РЕШЕНИЕ № 589 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

 

05.08.2015
29.07.2015

РЕШЕНИЕ № 567 ОТНОСНО: Информация за получените от Кмета на Община Борово средства за командировки за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 568 ОТНОСНО: Участие в заседание на ОС на Асоциация по ВИК-Русе, насрочено на 06.08.2015 г. от 11:00 ч. в Зала №1 на Областна администрация – гр. Русе.
РЕШЕНИЕ № 569 ОТНОСНО: Изменение на лимити за разходи за храна в социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 570 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Валентин Гюлчанов Гюнайдинов.
РЕШЕНИЕ № 571 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Георги Великов Данев.
РЕШЕНИЕ № 572 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Христо Василев Иванов
РЕШЕНИЕ № 573 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Митко Иванов Йорданов
РЕШЕНИЕ № 574 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Маринка Златева Ганчева
РЕШЕНИЕ № 575 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за социално-битови потребности на Бонка Рашкова Асенова от гр. Борово
РЕШЕНИЕ № 576 ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Борово, касаещи дейността на общинската администрация през първото полугодие на 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 577 ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за работа на ОбС Борово през първото полугодие на 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 578 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово от м. юли до края на мандат 2011-2015 година
РЕШЕНИЕ № 579 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в социалните услуги и образованието
РЕШЕНИЕ № 580 ОТНОСНО: Определяне на средищни училища в община Борово
РЕШЕНИЕ № 581 ОТНОСНО: Информация за необходимостта от летни ремонти в училищата за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 582 ОТНОСНО: Разрешение за съществуване на маломерни / паралелки с пълняемост под минимума/ и слети паралелки в училищата в община Борово
РЕШЕНИЕ № 583 ОТНОСНО: Отдаване под аренда на изоставени земеделски земи за засаждане на трайни насаждения
РЕШЕНИЕ № 584 ОТНОСНО: Възстановяване право на собственост върху земеделска земя
РЕШЕНИЕ № 585 ОТНОСНО: Предварително съгласие за прокарване на подземен захранващ кабел до ПИ 05611.28.6, местност „Бежене“, гр.Борово, общ.Борово, обл.Русе за обект: „Базова станция № RSE 0196.А001-Borovo Nova”
РЕШЕНИЕ № 586 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП-План за застрояване и промяна на предназначението на земеделска земя с цел реализиране на обект: „Базова станция № RSE 0196.А001-Borovo Nova”
РЕШЕНИЕ № 587 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП-Парцеларен план на обект: „Външно електрозахранване на ПИ 05611.28.6, местност „Бежене“, гр.Борово, общ.Борово, обл.Русе за обект: „Базова станция № RSE 0196.А001-Borovo Nova”
РЕШЕНИЕ № 588 ОТНОСНО: Съгласуване на трасе за уличен водопровод ф150 от ОТ182 до ОК182б

 

07.07.2015
02.07.2015

РЕШЕНИЕ № 566 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г.


02.07.2015
24.06.2015

РЕШЕНИЕ № 559 ОТНОСНО: Промени в бюджета на община Борово за 2015 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – делегирани от държавата дейности.
РЕШЕНИЕ № 560 ОТНОСНО: Промени в инвестиционната програма на Община Борово за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 561 ОТНОСНО: Приемане на решение на Общински съвет - гр. Борово за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия на дете.
РЕШЕНИЕ № 562 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична собственост в административната сграда на община Борово за поставяне на АТМ-терминално устройство (банкомат).
РЕШЕНИЕ № 563 ОТНОСНО: Отдаване под наем на площ за поставяне на автомат за топли напитки в използваемата площ /тераса/ от 1 кв.м. в административната сграда на Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 564 ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на §18 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 година.
РЕШЕНИЕ № 565 ОТНОСНО: Предварително съгласие за прокарване и преминаване на подземен захранващ кабел със средно напрежение за обект: „Ел. захранване на базова станция №RSE0078.BOOO-Галопер на „Мобилтел“ ЕАД, гр.София, находяща се в поземлен имот 050075 по КВС на с.Обретеник, общ.Борово, област Русе“.

 

01.06.2015
27.05.2015

РЕШЕНИЕ № 548 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №458 по Протокол №36/19.09.2014г. на ОбС Борово и приемане на ново решение за даване на съгласие за кандидатстване с проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
РЕШЕНИЕ № 549 ОТНОСНО: Приемане на нова Тарифа за базисните наемни цени на земеделски земи от Общинския поземлен фонд по чл.48, ал.1 от Наредба №2 на ОбС Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ № 550 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в общинска администрация и Отмяна на Решение №538 от 29.04.2015 г. по протокол 43.
РЕШЕНИЕ № 551 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Езел Даилов Юсеинов.
РЕШЕНИЕ № 552 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Милен Янков Ангелов.
РЕШЕНИЕ № 553 ОТНОСНО: Приемане на анализ на потребностите от социални услуги в община Борово за периода 2016-2020 г.
РЕШЕНИЕ № 554 ОТНОСНО: Информация за подготовката на община Борово за пожароопасен сезон 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 555 ОТНОСНО: Ползване на недървесни горски продукти от общински горски територии.
РЕШЕНИЕ № 556 ОТНОСНО: Даване съгласие Община Борово да разработи проект и кандидатства по процедура „Независим живот” BG05М9ОР001 – 2.002 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и да реализира проекта.
РЕШЕНИЕ № 557 ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Борово през 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 558 ОТНОСНО: Продажба на ПИ 645 в кв.92 с площ 14 760 кв.м. по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово – частна общинска собственост.

 

07.05.2015
29.04.2015
РЕШЕНИЕ № 528 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2015 г., за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 529 ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от временно свободните средства по бюджета на община Борово за 2015 г., в размер на 2 732,60 лв., към сметката за средства от Европейския съюз – Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 530 ОТНОСНО: Поправка и допълване на Решение № 509/11.02.2015 г. на Общински съвет – Борово.
РЕШЕНИЕ № 531 ОТНОСНО: Информация за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 г.
РЕШЕНИЕ № 532 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Георги Миленов Георгиев.
РЕШЕНИЕ № 533 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Мелек Абидинова Мейминова.
РЕШЕНИЕ № 534 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Красимир Асенов Красимиров.
РЕШЕНИЕ № 535 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Ангелина Ангелова Александрова.
РЕШЕНИЕ № 536 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете – Константин Мартинов Йорданов.
РЕШЕНИЕ № 537 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Фатме Велиева Асанова.
РЕШЕНИЕ № 538 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 539 ОТНОСНО: Даване на съгласие за закриване на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” и откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждане „Св. Иван Рилски” в с. Брестовица, общ. Борово, обл. Русе.
РЕШЕНИЕ № 540 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет на читалищата в Община Борово.
РЕШЕНИЕ № 541 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 542 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за действие за 2015 и 2016 г. по изпълнението на Общинската стратегия на община Борово за развитие на социалните услуги.
РЕШЕНИЕ № 543 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 544 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии.
РЕШЕНИЕ № 545 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване на град Борово, одобрен със Заповед № 459/ 08.07.1986 г.
РЕШЕНИЕ № 546 ОТНОСНО: Допълване на Приложение №1 от Решение №507/28.01.2015 г. на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 547 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на текста на Общинска стратегия за развитие на социални услуги /2010-2015/.

 

20.04.2015
25.03.2015

РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Преобразуване на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Предоставяне на общинско имущество на кметство с. Екзарх Йосиф
РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Разрешение за заплащане на част от транспортните разходи на работещите в общинска администрация.
РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по Договор за отпускане на финансова помощ №18/223/00281 от 15.04.2013 г. по мярка 223 от ПРСР 2007-2013 г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”.
РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №246 от 30.04.2013 г. на ОбС Борово и Издаване на заповед от община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по по Договор №18/223/00281 от 15.04.2013 г. по мярка 223 от ПРСР 2007-2013 г. за Проект „Създаване и поддържане на горски култури”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта – 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО: Приемане на План за действие на община Борово /2015-2017 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020 г./
РЕШЕНИЕ № 525 ОТНОСНО: Одобряване на задание и възлагане изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на електронна съобщителна мрежа и технически проект Подземни оптични трасета в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 526 ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – публична общинска собственост – полски пътища, на ползватели, съгласно писмо на директора на Областна дирекция „Земеделие”, за стопанската 2014-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 527 ОТНОСНО: Допълване на Приложение №1 от Решение №507/28.01.2015 г. на ОбС Борово.

 

11.03.2015
09.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/
РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на ОбС Борово.
РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Информация за извършените промени в бюджета на община Борово за 2014 г., за периода 01.10.2014 г.-31.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор №18/226/00423 от 22.12.2014г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Борово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ Данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор №18/226/00423 от 22.12.2014г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”, сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за тежко здравословно състояние на Моника Георгиева Русанова.

 

17.02.2015
11.02.2015

РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2015 г.

 

17.02.2015
28.01.2015

РЕШЕНИЕ № 495 ОТНОСНО: Информация за получените от кмета на община Борово средства за командировки за периода 01.10.2014 г-31.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 496 ОТНОСНО: Информация за изпълнение на решенията на Общински съвет Борово, касаещи дейността на общинската администрация през второто полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 497 ОТНОСНО: Годишен отчет, за 2014 г., по изпълнение на Програмата за управление на община Борово 2011-2015 г.
РЕШЕНИЕ № 498 ОТНОСНО: Изпълнение на Програмата за работа на ОбС Борово през второто полугодие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на ОбС Борово през първото полугодие на 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Отмяна на решение № 481 по Протокол № 37/29.10.2014 г. за даване на съгласие за преобразуване на имоти – общинска собственост от пасища, мери на изоставени ниви, за създаване на трайни насаждения в землището на с. Горно Абланово.
РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ за раждане на дете – Александра Павлова Огнянова
РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Отчет за работата на общинската местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни, за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, за 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Приемане на актуализиран поименен списък за ремонт на общинската пътна мрежа в община Борово.
РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот № 000384 в с. Батин и учредяване на право на ползване върху частта.
РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – Изменение на Плана за застрояване /ИПЗ/ на съоръжение на техническата инфраструктура: приемо-предавателна станция /ППС/ VT5438 – част от националната мрежа VIVACOM на БТК ЕАД за безжична комуникация по стандарти GSM/UMTS
РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на община Борово, за 2015 г., и определяне на цени за продажба на дървесина.
РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Удължаване на действието на Споразумение за партньорство между общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално сдружение за управление на отпадъците „Янтра–Лом”, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/”