Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Наредби

 

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието на гражданите и защита на общественото имущество на територията на община Борово.

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
        Решение № 7/06.03.2018г. на РАС за отмяна на чл.27, ал.3, чл.31, ал.1 в частта „или придобили право на строеж”  и чл.31, ал.2 от Наредба №2/ОбС Борово

Наредба № 3 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Борово.

Наредба № 4 за базисните наемини цени на имотите - общинска собственост в община Борово, област Русе

Наредба № 5 за условията и реда, при които общината управлява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Наредба № 6 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територия на Община Борово - Обявена за нищожна в нейната цялост с Решение № 23 от 12.06.2020 г. на Административен съд – Русе.

Наредба № 7 за опазване на полските имоти и селскостопанска продукция на територията на община Борово.

Наредба № 8 за установяване на траен градоустройствен статут на изградени обекти по чл. 120 ал. 4 от ППЗТСУ – отменена.

Наредба № 9 за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията на община Борово.
20.12.2016
Решение № 31/10.11.2016г. на РАС за отмяна на текст от чл.6, ал.2 от Наредба № 9/ОбС Борово

Наредба № 10 за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.

Наредба № 11 за опазване на околната среда на територията на община Борово.

Наредба № 12 за концесиите - отменена с Решение № 405/09.03.2007 г.

Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово

Наредба № 14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Наредба № 15 за рекламната дейност на територията на община Борово.
20.12.2016
Решение № 26/07.11.2016г. на РАС за отмяна на чл.12, ал.2  и на текст от чл.13, ал.2, т.1 от Наредба № 15/Обс Борово

Наредба № 16 за общинските жилища.
- Тарифа за определяне на наемните цени за общински жилища.

Наредба № 17 за управление на отпадъците на територията на община Борово.

Наредба № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община БОРОВО, отменена с Решение №596/16.09.2015 г.

Наредба № 19 за определяне размера на местните данъци на територията на община Борово

Наредба № 20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Борово

Наредба № 21 за управление на общинските пътища

Наредба № 22 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на дългосрочен общински дълг

Наредба № 23 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община борово

Наредба № 24 за управление на горските територии собственост на Община Борово, област Русе
Решение № 34/26.06.2019г. на РАС за отмяна на чл.21, ал.1, т.1 и 4 и чл.74, ал.4 от Наредба №24/ОбС Борово.

Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Борово

Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини в Община Борово 

Наредба №27 за обстоятелствата и реда за вписване в регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие на територията на Община Борово

Наредба № 28   за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борово

Наредба № 29 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с
животинска тяга в Община Борово