Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общински план за развитие
2007-2013    

   УВОД    

1.1.  Общинският план за развитие /ОПР/ на община Борово за периода 2007 – 2013 година  се разработва по силата на параграф 2, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за регионално развитие. Той е основният документ за определяне дългосрочните цели и приоритети на общината. за  изпълнение на главната стратегическа цел – икономическо стабилизиране и социален напредък на община Борово.
Той е естествено и логично продължение на Общинската стратегия за развитие на община Борово за периода 2000-2006 г. и като структура се съотнася към  ОПР – актуализация за 2005-2006г. /Решение № 163/26.01.2005 г. на ОбС/. С приемането на ОПР се създават условия за балансирано развитие на общината. Той подпомага местната власт в определянето на стратегическите направления при решаването на социални, инфраструктурни, екологични, етнически и образователни проблеми.
При съставянето на ОПР, екипът от общински специалисти се е ръководил от Закона за регионално развитие /ЗРР/, Националната  стратегия за регионално развитие на Р.България  за периода 2005-2015г. /НСРР/, Областната стратегия и Регионалния план за развитие,  ЗМСМА, Закона за общинските бюджети и други нормативни документи с национален и регионален характер.
ЗРР регламентира органите за управление на регионалното развитие, видовете планови документи за регионално развитие, тяхното съдържание и срокове за разработване, както и ресурсното осигуряване.
Националната стратегия за регионално развитие /НСРР/ определя стратегическите цели на регионалното развитие на страната за периода 2005-2015 година. Тя дава основните ориентири при формулиране и провеждане на секторнитете политики с регионални последици и полага основите на координиране политиката за регионално развитие в районите за планиране. Създаването на шестте района за планиране, които не са административно-териториални единици по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Р. България, е обусловено от изискванията на регионалното планиране и по-специално от изискванията, поставяни във връзка с присъединяването на България към ЕС, където районите от второто равнище на Номенклатурата на териториалните статистически единици са основен обект за планиране, програмиране, прилагане и мониторинг/ наблюдение и оценка/ по цел 1 на Структурните фондове.
Областните планове, които формират конкретното съдържание на плана,  отразяват инициативата на областните администрации и местните власти, неправителствения сектор и всички други значими партньори в регионалното развитие.

цялият план -> (561 KB)