Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Борово,
2010 – 2014 г.

 

1 ВЪВЕДЕНИЕ
Актуализирането на съществуващата Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Борово за периода 2005 – 2010 г. е във връзка с чл. 29, ал. 3, т. 2 на Закона за управление на отпадъците, съгласно който общинските програми за управление на отпадъците се актуализират при промяна във фактическите и/ или нормативните условия.
Предложението за актуализиране на съществуващата Програма е в рамките на разработван ИСПА проект за техническа помощ EUROPEAID 124485/D/SV/BG “Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България” (наричан по-нататък Проекта). Проектът се изпълнява в периода 2009 - 2010 г. от екип на консорциум ЕНВИРОПЛАН С.A. (Гърция) – Национален Технически Университет на Атина (Гърция) - KOKС Консулт (Германия).
Основна цел на Проекта за предоставяне на техническа помощ (ISPA Мярка №. 2006 BG 16 P PA 001) за регион Борово е да се изгради регионална система за управление на отпадъците в рамките на региона, като се осигури необходимия капацитет за ефективно третиране на цялото количество образувани отпадъци на територията на региона в съответствие с изискванията на законодателството.
В обхвата на Проекта са включени следните основни дейности:
• Разработване на устойчиви и поносими 20-годишни Инвестиционни планове за развитие на управлението на отпадъци (ИПРУО) за четирите региона;
• Изготвяне на пълни Прединвестиционни проучвания за системите по управление на отпадъците в регионите Левски, Борово, Велико Търново и Варна, включително финансов анализ и анализ на ползите и разходите;
• Подпомагане на общините в четирите региона за актуализиране на общинските програми за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с ИПРУО за регионите;
• Изготвяне на Апликационни форми за кандидатстване за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ), включително необходимите документи за краткосрочните приоритетни инвестиционни елементи от 20-годишните ИПРУО;
• Изготвяне на работни проекти за изграждане на всички нови инвестиционни елементи, включени в Апликационните форми за финансиране от Кохезионния фонд и Структурните фондове;
• Изготвяне на тръжни документи за строителство, съгласно договорните условия на FIDIC (Червена книга) и българското законодателство за обществените поръчки, включително количествено-стойностни сметки за проектните елементи;
• Изготвяне на тръжни документи за доставка относно общинското/ регионалното управление по събиране и транспортиране на отпадъците за общините от четирите региона, които отговарят на критериите за безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, дейност 4.1 “Местни инвестиции от малък мащаб” от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, както и за останалите общини от регионите. За общините, които не отговарят на критериите за безвъзмездно финансиране по ОП „Регионално развитие”, Консултантът ще предложи възможностите за финансиране.
Проектът на актуализираната Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Борово (наричан по-нататък Програмата) обхваща периода 2011-2014 г. и е разработен в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. и Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците, утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006 г. на министъра на околната среда и водите.

 

Цялата програма >> (10.3 MB)