Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община – БОРОВО през 2012 г.

Приета с решение № 48 по протокол № 5 от 15.02.2012 г. на Общински съвет - Борово

 

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

І. Общи положения.

ІІ. Прогнозни приходи за 2012 г.
- от управление;
- от разпореждане, включително от Общинско предприятие”ГФЧ”.

ІІІ. Прогнозни разходи за 2012 г.
- за стопанисване, ремонт, поддръжка, застраховка;
- за данъци и такси;
- за организация на дейностите по управление и разпореждане – оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
- за отдаване под наем и под аренда;
- за концесия;
- за продажба;
- за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;

V. Описание на имотите, които Община Борово има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обща цел на Годишната програма

Настоящата Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 г. е съставена в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012-2015, приета с Решение № …….. по Протокол № ……. от ………. 2012 г. на Общински съвет – Борово. Годишната програма съответства на Плана за развитие на Община-Борово 2007-2013 г. и е съставена според изискванията на Закона за общинската собственост.

Основната цел на програмата е да гарантира ефективното управление и повишаването на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Годишната програма е съставена и съобразена с целите на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост, а именно:

1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
2.Опазване и подобряване на екологичната среда.
3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.

цялата програма >> (135 КВ)