Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив търгове 2013

30.12.2013

О Б Я В Л Е Н И Е 

В изпълнение на  Решение № 332/27.11.2013г. г. на ОбС- Борово и   Заповед №     695/30.12.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 17.01.2014 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен №1 с площ от 18 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор 05611.1.627, целия с площ 4 320 кв.м., представляващ терен “Зелени площи”-централен парк на гр.Борово-публична общинска собственост с АОС № 1017/10.01.2011г., за монтиране на преместваем обект за обществено хранене.
ІІ. Начална наемна цена  - 3,50 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-50,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг се подават в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
 VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  24.01.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №272/26.06.2013 г. на ОбС-Борово и Заповед № 696/30.12.2013 на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 17.01.2014 г. от 14.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  24.01.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

03.12.2013
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии-общинска собственост - обект № 000274

цялата документация >>

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед № 550/21.10.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 08.11.2013 г. от 14.00  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  15.11.2013 г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед №   536/14.10.2013г. на Кмета на община Борово
 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. Обявявам на 01.11.2013г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетки с площ от по 14,11 кв.м. намиращи се в обект “Покрит пазар” в гр. Борово представляващ едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.1454.1 по кадастрална карта на гр. Борово - частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011г., както следва:
1. Клетки с №№ 1 и 9, които да се използват за търговия с промишлени и хранителни стоки с площ от по 14,11 кв.м.
2. Клетки №№ 10 и 11, които да се използват за търговия с промишлени и хранителни стоки, услуги или офиси с площ от по 14,11 кв.м.
ІІ. Началната наемна цена  според целта, за която се наемат обектите е както следва:
1.За обществено хранене-3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
2.За търговия с промишлени и хранителни стоки-2,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
3.За услуги-1,10 лева/кв.м. на месец без ДДС.
4.За офис-2,30 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена и всяка следваща стъпка да бъде  кратна на  5 %.
ІV. Депозит за участие  в публичния търг-по 25,00 лева за клетка, платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 08.11.2013г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

З А П О В Е Д


№ 505
Гр.Борово,  30.09.2013 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 и т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за прекратяване на търга  

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ПРЕКРАТЯВАМ  процедура по провеждане  на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Борово от обект: ПИ с идентификатор № 05611.176.1 гр.Борово.

Мотиви:
Със Заповед № 456/09.09.2013г. на Кмета на Община Борово, община Борово предприема действия по откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията  на Община Борово от обект: ПИ с идентификатор № 05611.176.1 гр.Борово. Заповедта е публикувана на сайта на община Борово. В определения срок за регистриране за участие в търга няма регистриран нито един участник и за повторния публичен търг (27.09.2013г.).
ІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Илияна Георгиева-Зам.Кмет на  Община Борово.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Илияна Георгиева-Зам.Кмет на  Община Борово, Григор Григоров-лесовъд ОП „ГФЧ”, Антоанета Минкова-мл.експерт „ПО”, Павлина Енева-гл.експерт „ОС” и Иван Иванчев-гл.спец „УТ”.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:         /п/                
Кмет на община Борово                                    

 

 

З А П О В Е Д


№ 506
Гр.Борово, 30.09.2013 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 и т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за прекратяване на търга  

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ПРЕКРАТЯВАМ  процедура по провеждане  на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Борово от обект: ПИ  № 000274-с.Обретеник.

Мотиви:
Със Заповед № 458/09.09.2013г. на Кмета на Община Борово, община Борово предприема действия по откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията  на Община Борово от обект: ПИ с № 000274-с.Обретеник. Заповедта е публикувана на сайта на община Борово. В определения срок за регистриране за участие в търга няма регистриран нито един участник и за повторния публичен търг (27.09.2013г.).
ІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Илияна Георгиева-Зам.Кмет на  Община Борово.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Илияна Георгиева-Зам.Кмет на  Община Борово, Григор Григоров-лесовъд ОП „ГФЧ”, Антоанета Минкова-мл.експерт „ПО”, Павлина Енева-гл.експерт „ОС” и Иван Иванчев-гл.спец „УТ”.

 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:       /п/                  
Кмет на община Борово                                     

 

Заповед на Кмета на община Борово за спечелил публичен търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в гр.Борово от обект № 05611.172.1, отдел /подотдел/ 190 „к” >>

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед № 479/13.09.2013г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 04.10.2013 г. от 14.00  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  11.10.2013 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед №  459/09.009.2013г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 27.09.2013г. от 13,30  часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землището на с.Батин, община Борово, както следва:
1. ПИ № 026105 с площ от 10,000 дка, ІV-та категория в местността “Кайнаклъка”, с начин на трайно ползване-полска култура,  ЕКАТТЕ 02854 по КВС на с.Батин -частна общинска собственост с АОС № 435/13.01.2003г
2. Част от имот № 035182 с площ 18,501 дка, целият с площ 43,501 дка, V-та категория, в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин-частна общинска собственост с АОС № 836/03.02.2009г. Частта, която се отдава  е  разположена в северната част на имота със следните координати: т.1 Х-4746484.356, У-8694794.467; т.2 Х-4746436.123, У-8695016.520; т.3 Х-4746356, У-8694999.290; т.4 Х-4746392, У-8694794.189.
3. ПИ № 012050 с площ 50,002 дка, V-та категория в местността “Нови места”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 589/02.03.2005г. 
4. ПИ № 035183 с площ  7,000 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 874/24.08.2009г. 
5. ПИ № 035184 с площ  8,002 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 875/24.08.2009г. 
6. ПИ № 035185 с площ  7,000 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 876/24.08.2009г. 
7. ПИ № 035186 с площ  5,500 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 877/24.08.2009г. 
ІІ. Начална наемна цена  за имотите-30,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имотите-10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имотите-3 (три) стопански години считано от 2013/2014  година.
V. Депозит за участие в публичния търг,  както следва:
-за имоти до 20,000 дка - 500,00 лева за имот,
-за имоти над 20,000 дка - 800,00 лева за имот,
платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” в стая 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.10.2013г. на същото място и в същия час.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 292/16.08.2013г. на ОбС-Борово и Заповед № 460/09.09.2013г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 27.09.2013 г. от 15.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на терени №№ 8 и 9 с обща площ 30 кв.м., за монтиране на преместваем обект, който да се използва за обществено хранене, разположени в централния парк на с.Обретеник, общ.Борово-публична общинска собственост с АОС № 809/21.02.2008г.
ІІ. Начална наемна цена-2,10 лева/кв.м. на месец без ДДС
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-50,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  04.10.2013 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

- Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост - обект № 05611.176.1 в гр.Борово при следните условия:

цялата документация за търга >>

 

- Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост - обект № 15611.172.1 в гр.Борово при следните условия:

цялата документация за търга >>


- Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост - обект № 000274 с.Обретеник, общ.Борово при следните условия:

цялата документация за търга >>

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед № 405/12.08.2013г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 02.09.2013 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакета (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки).
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  09.09.2013 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

 

Документация за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост обект № 05611.176.1>>

Документация за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост обект № 15611.172.1 >>  

Документация за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост обект № 000274 >>  

Документация за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост обекти №064124, №000130 >>

 

 

Открит конкурс за възлагане на дейностите "Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя” за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 90 %, ветерани от войната, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове, съгласно Приложение № 1 от Документацията за участие, утвърдена със Заповед № 325/05.07.2013г. на кмета на община Борово, от отдели/подотдели/ 125в и 188ю – общински горски територии, съответно, в ПИ с ид. 05611.176.3 и в ПИ с ид. 05611.164.1 по Кадастрална карта на гр.Борово.

цялата документация >>

Заповед за избран изпълинтел за добив на дървесина:

- 1 част >>

- 2 част >>

 

 

З А П О В Е Д

№ 281
гр. Борово, 12.06.2013 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал.1, т.1, ал.2 във връзка с чл.49, ал.1, т.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като взех предвид Протокол от 11.06.2013г. на Комисия, назначена със Заповед № 261/03.06.2013г. на кмета на общината за  провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Борово от обекти: ПИ с идентификатор № 05611.172.1-гр.Борово, ПИ № 000274 – с.Обретеник, ПИ №064124-с.Горно Абланово, ПИ № 000131-с.Брестовица открит със Заповед № 243/18.05.2013г. на кмета на община Борово,

Н  А  Р  Е  Ж   Д  А  М:

І. Определям класирания на първо място участник „Глобал Пропърти Консулт” ООД,
за КУПУВАЧ в проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Борово от обекти: ПИ с идентификатор № 05611.172.1-гр.Борово, ПИ № 000274 – с.Обретеник, ПИ №064124-с.Горно Абланово, ПИ № 000131-с.Брестовица, с достигната цена в размер на 63 254,00 лв. /Шестдесет и три хиляди двеста петдесет и четири лева и нула ст./ без ДДС или 75 904,80 лв.  /Седемдесет и пет хиляди деветстотин и четири лева и 80 ст./ с вкл. ДДС.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед №  294/17.06.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 09.07.2013 г. в Заседателната зала на община Борово ще се проведат публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Борово, както следва:
1. За землището на с.Волово начален час на публичния търг 11,00 часа:
  -Имот № 070002 с площ 49,999 дка, ІV-та категория в местността «Дерменеолу», с начин на трайно ползване –полска култура, с ЕКАТТЕ 12067, по КВС на с.Волово,  частна общинска собственост с АОС № 591/02.03.2005г.
2. За землището на с.Горно Абланово  начален час на публичния търг 11,30 часа:
- ПИ № 031091 с площ 10,091дка, V-та категория в местността “Обора”, с начин на трайно ползване-нива, с ЕКАТТЕ 16674, по КВС на с.Горно Абланово-частна общинска собственост с АОС  № 527/22.01.2004г.,
-ПИ № 093111 с площ  21,133 дка, VІІ-ма категория в местността “Петко баир”, с начин на трайно ползване – нива, с ЕКАТТЕ 16674, по КВС на с.Горно Абланово, частна общинска собственост с АОС № 595/02.03.2005г.
3. За землището на с.Екзарх Йосиф  начален час на публичния търг 13,00 часа:
- ПИ № 078004 с площ 14,987 дка, VІ-та категория в местността «Гюлджука», с начин на трайно ползване – нива, с ЕКАТТЕ 27173, по КВС на с.Екзарх Йосиф, частна общинска собственост с АОС № 593/02.03.2005г.
- ПИ № 078041 с площ 8,000 дка, VІ-та категория в местността «Гюлджука», с начин на трайно ползване – нива, с ЕКАТТЕ 27173, по КВС на с.Екзарх Йосиф, частна общинска собственост с АОС № 594/02.03.2005г.
4. За землището на с.Обретеник начален час на публичния търг 13,30 часа:
- ПИ № 061001 с площ 50,001 дка, V-та категория -26,935 дка, ІV-та категория 23,066 дка в местността «Тръновица», с начин на трайно ползване – нива, с ЕКАТТЕ  53117 по КВС на с.Обретеник, частна общинска собственост с АОС № 592/02.03.2005г.
ІІ. Начална наемна цена  за имотите-30,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имотите-10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имотите-3 (три) стопански години считано от 2013/2014  година.
V. Депозит за участие в публичните търгове,  както следва:
-за имоти до 20,000 дка - 100,00 лева за имот,
-за имоти над 20,000 дка -200,00 лева за имот,
платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Заявления по образец за участие в публичните търгове заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” в стая 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичните търгове се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторни публични търгове ще се проведат на 16.07.2013г. на същото място и в същите часове.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед №  293/17.06.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 08.07.2013г.  в Заседателната зала на община Борово публични търгове с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Борово, както следва:
1. За  землището на с.Батин начален час на публичния търг-11,00часа:
- ПИ № 026105 с площ от 10,000 дка, ІV-та категория в местността “Кайнаклъка”, с начин на трайно ползване-полска култура,  ЕКАТТЕ 02854 по КВС на с.Батин -частна общинска собственост с АОС № 435/13.01.2003г
- Част от имот № 035182 с площ 18,501 дка, целият с площ 43,501 дка, V-та категория, в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин-частна общинска собственост с АОС № 836/03.02.2009г. Частта, която се отдава  е  разположена в северната част на имота със следните координати: т.1 Х-4746484.356, У-8694794.467; т.2 Х-4746436.123, У-8695016.520; т.3 Х-4746356, У-8694999.290; т.4 Х-4746392, У-8694794.189.
- ПИ № 012050 с площ 50,002 дка, V-та категория в местността “Нови места”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 589/02.03.2005г. 
- ПИ № 035183 с площ  7,000 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 874/24.08.2009г. 
- ПИ № 035184 с площ  8,002 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 875/24.08.2009г. 
- ПИ № 035185 с площ  7,000 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 876/24.08.2009г. 
- ПИ № 035186 с площ  5,500 дка, V-та категория в местността “Ряовица”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 02854, по КВС на с.Батин–частна общинска собственост с АОС № 877/24.08.2009г. 
2. За землището на с.Брестовица начален час на публичния търг 13,00 часа:
-Част от ПИ № 036001 с площ 85,024 дка, целия с площ 100,024 дка, ІV-та категория в местността “Мерата”, с начин на трайно ползване-полска култура, с ЕКАТТЕ 06519, по КВС на с.Брестовица, частна общинска собственост с АОС № 3/10.12.1999г. Частта, която се отдава  е  разположена в северната част на имота със следните координати: т1.Х-4756606.056, У-9446983.209; т.2 Х-4756597.275, У-9447240.754; т.3 Х-4756854.787, У-9447255.692; т.4 Х-4756934.903, У-9446999.141.
3. За землището на гр.Борово начален час на публичния търг 13,30 часа:
- Поземлен имот с идентификатор № 05611.23.6 по кадастрална карта на гр.Борово, обл.Русе с площ  50,000 дка, в местността “Чобанското”, с начин на трайно ползване-нива, частна общинска собственост с АОС № 1231/26.03.2013г. 
ІІ. Начална наемна цена  за имотите-30,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имотите-10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имотите-3 (три) стопански години считано от 2013/2014  година.
V. Депозит за участие в публичните търгове,  както следва:
-за имоти до 20,000 дка - 100,00 лева за имот,
-за имоти над 20,000 дка -200,00 лева за имот,
платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Заявления по образец за участие в публичните търгове заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” в стая 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичните търгове се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторни публични търгове ще се проведат на 15.07.2013г. на същото място и в същите часове.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед № 285/14.06.2013г.  на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. Обявявам на 05.07.2013 г. от 13.30 часа в  зала на община Борово публичен търг  с явно наддаване за  отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки пред клетка № 6, намираща се в  обект „Покрит пазар”, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.1454.1 по кадастрална карта на гр. Борово - частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наема площа е 21.00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване-5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие – 20.00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
 V. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
 VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да  се извършва всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
  Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе  на  12.07.2013 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

Документация за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост обект № 05611.176.1 >>

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Борово >>

Приложение №1 >>

 

20.05.2013

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен oт горски територии общинска собственост

цялата документация >>

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед №  071/25.02.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 15.03.2013 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на незастроени общински имоти за обработване в гр.Борово, както следва:
1. 550 кв.м.,  представляващи, част от ПИ 05611.1.1569 по к.к. на гр.Борово целия с площ 1029,79 кв.м. (стар идентификатор УПИ VІІІ в кв. 72 “б”)- частна общинска собственост с АОС № 68/26.05.1998 г.
2. 750 кв.м., представляващи част от  ПИ 05611.1.1570 по к.к. на гр.Борово целия с площ 962,86 кв.м. (стар идентификатор УПИ ІХ в кв. 72 “б”)-частна общинска собственост с АОС №69/26.05.1998 г.
3. ПИ 05611.1. 1571 по к.к. на гр.Борово с площ от 1018,08 кв.м. (стар идентификатор УПИ Х в кв.72 “б”) - частна общинска собственост с АОС №70/26.05.1998г.
4. ПИ 05611.1. 1572 по к.к. на гр.Борово с площ от 1113,59 (стар идентификатор УПИ ХІ  в кв.72 “б”)-частна общинска собственост с АОС №71/26.05.1998 г.
5. ПИ 05611.1.1561 по к.к. на гр.Борово с площ 1040 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХV в кв. 72 “а”)  частна общинска собственост с АОС № 1203/01.11.2012г.
6. ПИ 05611.1.1560 по к.к. на гр.Борово с площ 1025,06 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХVІ в кв. 72 “а”) -частна общинска собственост  с АОС № 58/26.05.1998 г.
7. ПИ 05611.1.1559 по к.к. на гр.Борово с площ 1019 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХVІІ в кв. 72 “а”)-частна общинска собственост с АОС №1204/01.11.2012г.
8. ПИ 05611.1.1558 по к.к. на гр.Борово с площ 1015,99 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХVІІІ  в кв. 72 “а”) -частна общинска собственост с АОС №60/26.05.1998г.
9. ПИ 05611.1.1557 по к.к. на гр.Борово с площ 1014,20 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХІХ в кв. 72 “а”)-частна общинска собственост с АОС № 61/26.05.1998г.
10. ПИ 05611.1.1556 по к.к. на гр.Борово с площ 978 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХХ  в кв.72 “а”)-частна общинска собственост с АОС № 62/26.05.1998г.
11. ПИ 05611.1.1558 по к.к. на гр.Борово с площ 980 кв.м. (стар идентификатор УПИ ХХІ в кв.72 “а”)-частна общинска собственост с АОС № 63/26.05.1998г.
ІІ. Начална наемна цена – 27.00 лева/дка за година.
ІІІ. Срок на договора -  8 (осем) години.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 20.00 лева за имот, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация 18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.03.2013г. на същото място и в същите часове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 063/19.02.2013г. на Кмета на
община Борово


ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 11.03.2012г. от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетки с  №№ 11 и 12 с площ от по 14,11 кв.м., намиращи се в обект “Покрит пазар”, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.1454.1 по кадастрална карта на гр. Борово - частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011г., за офис.
ІІ. Началната наемна цена  според целта, за която се наемат клетките е 2,30 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие  в публичния търг-по 20,00 лева за клетка, платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  2 (две) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг
 Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  18.03.2013 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
В изпълнение на  Заповед № 031/28.01.2013 г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Обявявам на 15.02.2013г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение, което да се използва  за стоматологичен кабинет с площ от  12 кв.м., намиращо се на първия етаж на  сграда бивша “Здравна служба”-масивна двуетажна със застроена площ 150 кв.м., разположена в УПИ №155 в кв.40 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, общ.Борово - частна общинска собственост с АОС № 218/19.11.2001 г.
ІІ. Начална наемна цена – 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка за наддаване - 2% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20.00  лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІІ. Цена на тръжната документация 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 22.02.2013г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1  от Наредба  № 10 на ОбС – Борово в изпълнение на Решение № 188/20.12.2012г.  на ОбС – Борово и  Заповед № 021/18.01.2013 г. на Кмета на община Борово

                                    ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

  І. Обявявам на  14.02.2013г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти в гр.Борово, обл.Русе, както следва:
1. ПИ с идентификатор 05611.1.1236 по кадастрална карта на гр.Борово (стар идентификатор УПИ V 1236 в кв.122), с площ 666 кв.м., представляващ незастроен имот за жилищни нужди-частна общинска собственост с АОС № 1196/24.10.2012г.;
2. ПИ с идентификатор 05611.1.1238 по кадастрална карта на гр.Борово (стар идентификатор УПИ VІІ 1238 в кв.122), с площ 789 кв.м., представляващ незастроен имот за жилищни нужди-частна общинска собственост с АОС № 1197/24.10.2012г.;
3. ПИ с идентификатор 05611.1.1239 по кадастрална карта на гр.Борово (стар идентификатор УПИ VІІІ 1239 в кв.122), с площ 813 кв.м., представляващ незастроен имот за жилищни нужди-частна общинска собственост с АОС № 1198/24.10.2012г.;
ІІ. Начална продажна цена, както следва:
1. за ПИ с идентификатор 05611.1.1236 в размер на 2384,00 лева без ДДС
2. за ПИ с идентификатор 05611.1.1238 в размер на 2825,00 лева без ДДС
3. за ПИ с идентификатор 05611.1.1239 в размер на 2911,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие по 100.00 лева за поземлен  имот платими в касата на община Борово или  по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление за участие в публичния  търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 45,00 лева без ДДС  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VI. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” от стая № 309 в  общината срещу представен платежен документ.
 VІІ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа, на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІІ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.02.2013г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1  от Наредба  № 10 на ОбС – Борово, в изпълнение на Решение № 187/20.12.2012г.  на ОбС – Борово и  Заповед № 020/18.01.2013 г. на Кмета на община Борово

                                    ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

І. Обявява на  12.02.2013 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно  наддаване за продажба на УПИ V 214 в кв. 19 с площ 2900 кв.м. с построена в него едноетажна, полумасивна сграда “Мандра” (бивш казан) строена 1939г., реконструирана 1989г., със застроена площ 270 кв.м. находяща се в с.Екзарх Йосиф, общ.Борово-частна общинска собственост с АОС №1/31.10.1996г.
ІІ. Начална продажна цена – 23 830,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие  1000.00 лева, платими по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление за участие в публичния  търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 45,00 лева без ДДС  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VI. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” в  общината срещу представен платежен документ.
VІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа, на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІІ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.02.2013г. на същото място и в същия час.                                               
                       
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124  

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1  от Наредба  № 10 на ОбС – Борово в изпълнение Решение № 171/28.11.2012г.  на ОбС – Борово и  Заповед № 010/11.01.2013 г. на Кмета на община Борово 

                                               ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

  І. Обявява на  01.02.2013 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово повторен публичен търг с явно  наддаване за продажба на масивна двуетажна сграда /туристическа хижа/ със застроена площ 230 кв.м., състояща се от стара постройка-двуетажна масивна с тавански помещения, със застроена площ 80 кв.м. построена 1963г. и пристройка-масивна двуетажна сграда с тавански етаж, със застроена площ от 150 кв.м. построена 1973г.  с прилежащ терен с площ 1,443 дка, представляващ поземлен имот № 058002, с начин на трайно ползване широколистна гора в местността “Корията” в землището на с.Брестовица, общ.Борово-частна общинска собственост с АОС № 463/18.08.2003г.
ІІ. Начална продажна цена – 77 800,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 3 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие  3000.00 лева, платими по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на повторния  публичен търг.
V. Заявление за участие в повторния публичен  търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на повторния публичен търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 45,00 лева без ДДС  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VI. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 в  общината срещу представен платежен документ.
VІІ. Оглед на обекта на повторния публичен търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа, на деня предхождащ деня на повторния публичен търг. 
                       
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124      

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово