Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2018


 

23.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №462 по Протокол № 34/31.10.2018 г. на ОбС – Борово
и Заповед № 479/22.11.2018г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 


І.
На 10.12.2018 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ от партерния етаж в сграда с идентификатор  05611.1.516.1 по к.к. на гр. Борово – масивна, триетажна, цялата със застроена площ от 468 кв.м., представляваща административна сграда на Община Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена - 21,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  17.12.2018 г. на същото място, в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

19.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №423/18.10.2018г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І.На 05.11.2018г. от 15:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 9 с площ от 14,11 кв.м, за търговия с промишлени стоки, разположена в обект „Покрит пазар” с идент. 05611.1.2166.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе – ЧОС с АОС № 2016/09.10.2018г.
ІІ.Начална тръжна цена - 2,80 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 5 години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.11.2018г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

 

18.08.2018

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №433/31.07.2018г. на ОбС-Борово
 и Заповед № 316/17.08.2018г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.09.2018г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ ПИ №000385 по КВС на с.Батин, община Борово с площ от 1,222 дка с НТП Друг промишлен терен – частна общинска собственост с АОС №2013/14.06.2018г.
ІІ. Начална продажна цена: 26 374,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:  1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 35 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация – 45,00лв. без ДДС /невъзстановими/, платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.09.2018г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

03.08.2018
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост, обособени в Обект по Приложение №1 от Заповед №294/03.08.2018г. на Кмета на Община Борово.
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация и условия за участие в търга
- Образци на документи, Проект на договор, Технологични планове, сортиментни ведомости и Карнет-описи

29.08.2018г.
Протокол от работата на комисията по провеждане на търга
Заповед за класиране на кандидатите и определяне на купувач

13.09.2018г.
Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии- общинска собственост на територията на община Борово от обособен Обект: землище гр. Борово, отдели: 184, подотдел „д”; 185, подотдел „д”, 185; подотдел „г”; землище с. Горно Абланово, отдел 295, подотдел „ц2”; и землището на с. Батин, отдели: 150, подотдел „г”, 150, подотдел „в”, 164, подотдел „о”, 294, подотдел „ф” и 294, подотдел „у”

 

 ***

27.07.2018
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост за местни търговци.
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация и условия за участие в търга
- Образци на документи, Проект на договор, Технологичен план и Карнет-опис

16.08.2018
Протокол от работата на комисията по провеждане на търга
Заповед за класиране на кандидатите и определяне на купувач

04.09.2018г.
Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово от обособен Обект: землище гр. Борово, отдел 132, подотдел "б"

 ***

19.07.2018г.
Община Борово обявява ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина /дърва за огрев/ до обектите на възложителя през 2018г. за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70 %, ветерани от войната, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци.
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация и условия за участие в конкурса
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Технологични планове, Карнет-описи и сортиментни ведомости

08.08.2018
Протокол от работата на комисията по провеждане на конкурса
Заповед за определяне на изпълнител

29.08.2018
Договор за добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на Възложителя през 2018г.

 ***

07.07.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение №375/28.02.2018г. на ОбС-Борово и
Заповед № 239/03.07.2018г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І.
Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:
- Таблица 1

ІІ.
Имотите, предмет на търговете представляват мери и пасища, както следва:
- Таблица 2

ІІІ.
Начална тръжна цена – колона 9 от таблица №2 от т.II. 
ІV. Стъпка на наддаване за имот - 1% от началната тръжна цена.
V. Депозитът за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота, е обявен в колона 10 от таблица №2 от т.II и се внася в касата на община Борово или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2018/2019
VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
(съгласно Заповед №237/03.07.2018г.)
ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

 ***

21.06.2018

        О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед № 214/14.06.2018 г. на Кмета на община Борово

 

               ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І.На 06.07.2018г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1.00 кв.м. за поставяне на автомат за топли напитки пред клетка № 6, намираща се в обект „Покрит пазар”, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.1454.1 по КК на гр. Борово - частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011г.
ІІ.Начална наемна цена  - 21,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 1 (една) година.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжната документация се получава от служител “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  13.07.2018г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                          
Кмет на Община Борово 

 

 ***

23.02.2018

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 046/20.02.2018 г. на Кмета на община Борово

 

               ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 

І.На 12.03.2018г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ  от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с.Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ.Начална наемна цена  - 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 3 (три) години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжната документация се получава от служител “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  19.03.2018г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

                За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА                                                                         
За Кмет на Община Борово
(съгласно Заповед №038/12.02.2018г.)